Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
29 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Haug, Tormod Wergeland; Høyem, Harald;
  Publisher: NILU

  NILU og Urbanet Analyse har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet modellen NERVE («Norwegian Emissions from Road Vehicle Exhaust») for klimagassutslipp fra veitrafikken i norske kommuner. NERVE beregner klimagassutslipp fra veitrafikken totalt innenfor hver kommune ...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugsbakk, Ivar;
  Publisher: NILU

  Det er utført spredningsberegninger for utslipp fra et kombinert olje- og biobrenselanlegg i Ranheim. Maksimale bakkekonsentrasjoner av NO2 og SO2 vil ligge under anbefalte retningslinjer ved anbefalt pipedimensjon. Dispersion calculations of NO2 emissions from a heatin...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod W.;
  Publisher: NILU

  Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Fredrikstad og Sarpsborg ved trafikkberegninger og utslipps- ogspredningsberegninger for PM10 og NO2 for dagens situasjon (2016) og framtidig situasjon (2022). Forurensningsnivåene er innenfor de juridiske g...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen;
  Publisher: NILU

  Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i kalenderåret 2017, samt sesongmiddel vinter 2016/17. M...

 • publication . Book . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sivertsen, Bjarne;
  Publisher: NILU

  Jubileumsboken om NILU i 40 år inneholder et kortfattet historisk tilbakeblikk. Den baserer seg hovedsakelig på en serie intervjuer med mennesker som var med i oppbyggingen av instituttet og mennesker som har bidratt, og som kom inn etter hvert som NILU utviklet seg til...

 • NILU har på oppdrag fra 8 norske bedrifter innenfor FeSi-/Si-industrien utført passive luftmålinger av SO2 og PAH rundt Finnfjord AS FeSi-smelteverket, samt PAH-analyser av microcilicastøvprøver fra bedriftene. Passive månedsprøver ble tatt ved 10 prøvesteder rundt Finn...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjølerbakken, Morgan; Vallejo, Islen;

  Rapporten beskriver dataflyt, systemdesign og krav til infrastruktur for et system som modellerer og beregner luftkvalitet. Rapporten inneholder også beskrivelse av brukergrensesnittet i en webløsning. System design for «nasjonalt beregningsverktøy» describing data flow...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berglen, Tore Flatlandsmo; Tønnesen, Dag Arild; Solberg, Sverre;
  Publisher: NILU

  Miljøkonsekvensene av fremtidige utslipp til luft fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet er vurdert. Tidligere beregninger med WRF-EMEP-modellen er benyttet. CO2, CH4 og NMVOC er vurdert utfra deres bidrag til økt drivhuseffekt (klimagasser) der Johan Castberg er et m...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tønnesen, Dag Arild;

  Beregninger for spredning av utslipp fra Karmøy Aluminiumverk er gjennomført for samlede utslipp fra et utvidet verk. Beregningene viser at grenseverdier for konsentrasjoner i omgivelsene overholdes med unntak av utslipp av hydrogen-fluorid. Anbefalte kriterier for fluo...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tarrasón, Leonor; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Guerreiro, Cristina; Berge, Erik; Selvig, Eivind;
  Publisher: NILU

  Målet er å belyse hvilke kvalitetskrav som bør stilles til luftkvalitetsberegninger, kart og data til ulike bruksformål slik disse er formulert i norsk regelverk, herunder Forurensningsloven, Folkehelseloven, Plan- og bygningsloven, Retningslinje for behandling av luftk...

29 research outcomes, page 1 of 3