Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
13,193 Research products

 • 2013-2022
 • TR
 • Turkish
 • Ege University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Takan, Gökhan;

  Siklin bağımlı kinazlar (CDK), hücre döngüsünün ve RNA transkripsiyonun önemli bir düzenleyicisidir. İnsan kanser hücrelerinde farklı şekillerde de olsa bu enzim grubunun aktivitesinin değiştiği bilinmektedir. Bu yüzden kanser tedavisinde bu enzim grubunun hedeflenmesi son 10 yılda üzerinde çalışılan bir konudur.Bu çalışmada, hücre döngüsünde düzenleyici göreve sahip Siklin Bağımlı Kinaz (Cyclin-dependent Kinase, CDK) enzim ailesinin inhibitörü olan Olomoucine'in manyetik özelliğe sahip AuFe nanoparçacıklara konjugasyonu gerçekleştirilmiştir. AuFe nanoparçacıklar mikroemülsiyon yöntemi ile sentezlenmiştir. Nanoparçacıkların karakterizasyonu SEM, TEM, DLS, EDX, XRD ve VSM analizleri ile yapılmıştır. XRD analizi sonucunda nanoparçacıkların karakteristik demir-altın motifine sahip olduğu gösterilirken TEM analizi ile nanoparçacıkların ortalama 6 nm boyutunda oldukları tespit edilmiştir. Olomoucine'in AuFe nanoparçacıklara konjugasyonunda sisteamin hidroklorür ve CDI (1,1'-karbonildiimidazol) ara molekül olarak kullanılmıştır. Konjugasyon verimi ise HPLC analizi ile %67,60 olarak bulunmuştur.Olomoucine ve AuFe nanoparçacıklara konjuge Olomoucine'in 131I ile iyodinasyonunda iodojen yöntemi kullanılmıştır. Olomoucine ve AuFe nanoparçacıklara konjuge Olomoucine'in 131I ile işaretlenme verimleri sırasıyla %93,27 ± 5,08 ve %85,5 ± 7,08'dir. Yapılan in vitro çalışmalarda A549 ve MCF7 hücre hatları kullanılmıştır. Olomoucine ve AuFe nanoparçacıklara konjuge Olomoucine için IC50 değerleri A549 hücrelerinde sırasıyla 17,96 ve 18,49 µg/mL iken MCF7 hücre hattında ise sırasıyla 21,31 ve 21,29 µg/mL bulunmuştur. Örneklerin A549 hücreleri üzerindeki bağlanma düzeyinin MCF7 hücrelerine kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında, manyetik alan uygulanan örneklerde inkorporasyonun arttığı görülmüştür. Proliferasyon ve hücre migrasyonu çalışmaları ile Olomoucine'in proliferasyon hızını düşürücü etkisi görülmektedir. A549 hücre hattında Olomoucine'in apoptotik etkisi görülürken MCF7 hücrelerinde 24 saat sonunda apoptoza uğrayan hücreye rastlanmamıştır.CDK inhibitörü Olomoucine'in AuFe nanoparçacıklara konjugasyonu sonrasında Olomoucine'in proliferasyon hızını düşürücü etkisinde kayıp olmadan, AuFe nanoparçacıkların sahip olduğu manyetik özelliği sayesinde Olomoucine'in istenilen bölgeye hedeflenmesi sağlanmıştır.Elde edilen tüm sonuçlar değerlendirildiğinde, AuFe nanoparçacıklara konjuge Olomoucine'in, kanser tedavisinde terapötik ajan olarak kullanılmasına yönelik umut verici bir çalışma ortaya konulmuştur. Cyclin-dependent kinases (CDKs) are critical regulators of cell cycle regulation and RNA transcription. Activity of these enzyme family is breakdown in human cancer cells broadly. Hence, CDK inhibition in cancer treatment is popular subject in last decade.In this study, Cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor Olomoucine was conjugated to magnetic AuFe nanoparticles. AuFe nanoparticles were synthesized by microemulsion (water in oil) method. SEM, TEM, DLS, EDX, XRD and VSM techniques were utilized to characterize of AuFe nanoparticles. Analysis results show that nanoparticles give iron-gold pattern and average size of particles are about 6 nm. Cysteamine hydrochloride and CDI (1,1'-carbonyldiimidazole) were used as a linker molecule for conjugating Olomoucine to AuFe nanoparticles. The conjugation yield was 67.6% as determined by HPLC.Iodination of Olomoucine and Olomoucine conjugated AuFe nanoparticles with 131I were performed by the iodogen method. Radiolabelling yield of Olomoucine and Olomoucine conjugated AuFe nanoparticles are 93.27% ± 5.08 and 85.5% ± 7.08 respectively.A549 and MCF7 cell lines were used for in vitro studies. IC50 value of Olomoucine and Olomoucine conjugated AuFe nanoparticles for A549 cell line is 17.96 and 18.49 µg/mL respectively, whereas 21.31 µg/mL and 21.29 µg/mL for MCF7 cell line. Incorporation ratio of Olomoucine and Olomoucine conjugated AuFe nanoparticles are vary by cell lines but incorporation on A549 cell line is slightly greater than MCF7. Applying external magnetic field enhancing incorporation rate on both cell lines for Olomoucine conjugated AuFe nanoparticles. By the proliferation and cell migration assays antiproliferative effect of Olomoucine was shown. Olomoucine inducing apoptosis in A549 cells after 24h incubation but there is not any significant apoptotic effect in MCF7 cells. Conjugation of CDK inhibitor Olomoucine to AuFe nanoparticles is not reducing the toxicity of Olomoucine. Also magnetic nanoparticles lead to target Olomoucine effectually to tumor cells on external magnetic field. All these results obtained shows that Olomoucine conjugated AuFe nanoparticles are promising therapeutic agent for cancer treatment. 123

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Koca, Bennur; Toraman, Aynur Uysal;

  Background: Accidents are among the preventable health issues in each age group, particularly in childhood. Objectives: This study aims to translate for school children the Injury Attitude Questionnaire (IAQ) into Turkish and adapt it to the Turkish academia. Methods: Type of research is methodologically and the sample consists of 400 students at the age of 8-12. Translation and back-translation were used for the adaptation of the scale. Content validity index was employed for content validity, while exploratory and confirmatory factor analyses for construct validity. Cronbach's alpha coefficient and item-total correlation coefficient were used to test the reliability of the scale. Results: the content validity index for the IAQ was calculated to be 1.00. the results of the exploratory factor analysis revealed that the scale was capable of assessing a three-domain construct and the item-test correlation coefficients were found to be .75 for "fate", .90 for "susceptibility/severity", and .66 for "preventability" subdomains. the fit index values of the confirmatory factor analysis indicated that the scale had a satisfactory construct. Conclusion: Injury Attitude Questionnaire is a reliable and valid measurement tool for determining the attitudes of children about playground injuries. Giriş: Kazalar her yaş grubunda, özellikle çocukluk çağında önlenebilir sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Amaç: Çalışmada okul çocuklarına yönelik Yaralanma Tutum Ölçeği’nin (YTÖ) Türk diline kazandırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Metodolojik bir çalışma olup, örnekleme 8-12 yaş grubu 400 öğrenci alınmıştır. Ölçek için çeviri geri çeviri yöntemi kullanılmış, içerik geçerliği için kapsam geçerlik indeksi, yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçek güvenirliğini test edebilmek için Cronbach alfa değeri, madde toplam korelasyonu kullanılmıştır. Bulgular: YTÖ için kapsam geçerlik indeksi 1.00’dır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin üç boyutlu bir yapıyı ölçtüğü belirlenmiş, güvenirlik katsayıları ve madde test korelasyonları kader alt boyutunda .75, kırılganlık/ciddiyet alt boyutunda .90, önlenebilirlik alt boyutunda .66 olarak belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksi değerleri ölçeğin yeterli bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç: Yaralanma tutum ölçeği, çocukların oyun alanı yaralanmaları ile ilgili tutumlarının belirlenmesi için güvenilir ve geçerli bir ölçme aracıdır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Şimşir, Ilgın Yıldırım; Kocabaş, Gökçen Ünal; Avcı, Çığır Biray; Saygılı, Füsun;

  GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’de sıklığı %3.7 olarak tanımlanan tiroid kanserleri en sık görülen endokrin neoplazilerdir. Mitojen aktive protein kinaz (MAPK) yolağındaki proteinleri kodlayan genlerdeki mutasyon ve yeniden düzenlemeler, diferansiye tiroid kanseri gelişimi ve ilerlemesi için giderek daha fazla önem kazanmaktadırlar. Bifosfonatlar invitro olarak; tümör hücre proliferasyonunu azaltır, hücre viabilitesini azaltır, tümör hücre apopitosisini uyarır, hücre adezyonu inhibisyonu yapar, anjiyogenezde inhibisyon ve metastatik potansiyelde azalma yaparlar. Çalışmamızda zoledronik asit monohidratın tiroid papiller karsinomu hücre hattında sitotoksisite ve apoptozis üzerine etkileri araştırılmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: İnsan kökenli bir papiller tiroid karsinomu hücre hattında (BCPAP) bifosfonat olarak zoledronik asid monohidratın 10-100 µM şeklinde artan dozları kullanıldı. BULGULAR: BCPAP hücre hattında zoledronik asid monohidratın IC50 değeri 1. deneyde 48. saatte 55 µM olarak saptandı. Ancak 2, 3 ve 4. deneylerde sonuç alınamadı. Bu nedenle apopitozis deneyleri kurulmadı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Zoledronik asit, çalıştığımız doz aralığında tiroid papiller karsinomu hücre hattında etkisiz bulunmuştur.. INTRODUCTION: Thyroid cancer is the most common endocrine neoplasm with an incidence of 3.7% in Turkey. Mutations and re-arrangements in genes encoding proteins of the the mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway for the development and progression of differentiated thyroid cancer, gain more and more importance. Bisphosphonates decrease tumor cell proliferation, reduce cell viability, stimulate apopitosis in tumor cell, inhibit cell adhesion and angiogenesis, and decrease metastatic potential in vitro. in our study, the effects of zoledronic acid monohydrate on cytotoxicity and apoptosis in thyroid papillary carcinoma cell line were investigated. METHODS: Zoledronic acid monohydrate with increasing doses of 10 to 100 ?M was used on a papillary thyroid carcinoma cell line of human origin named BCPAP. RESULTS: IC50 value with zoledronic acid monohydrate was found in first experiment at 48th hour to be 55 ?M, but 2nd, 3rd and 4th experiments were failed. Therefore, apoptosis assays were not to be established. DISCUSSION and CONCLUSION: Zoledronic acid was found to be ineffective in the thyroid papillary carcinoma cell line at the dose range we were working with

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kaba, Bahar;

  In this study, human and place relations were examined in the context of residential mobility and the case of gated communities. Aim of this research was to examine the reasons why people leave a residential area and participate in the residential mobility; housing preferences, socio-economic and demographic characteristics of gated community residents, relationship with their constructered residential environment and satisfaction level within the theoretical framework of place identity and place attachment. Mavişehir located on the Karşıyaka district of Izmir, was selected as the research area. The research was conducted in a sample who are the residents of Mavişehir. Both qualitative and quantitative methods were employed during field research. Firstly, 225 participants were asked to fill out a questionnaire that includes questions on the socio-demographic and economic characteristics, movement experiences, urban experiences, satisfaction levels of the Mavişehir residents. The Place Attachment Scale of Lewicka (2010) and the Urban-related Identity Scale of Lalli (1992) were also applied in order to measure participants' "attachment level" and the "identity", related to the neighbourhood and the city of Izmir, repectively. Secondly, in-depth interviews were conducted with 23 participants. Questionnaires and in-depth interviews were conducted face-to-face with the participants. Findings were analyzed through SPSS Statistical Package Program. The results are presented through descriptive tables and figures. Then, latent class analysis, χ2 tests, independent sample t-tests and one-way analysis of variance were performed to determine the differences according to various variables.Transcriptions of the interviews were subjected to thematic content analysis. According to answers various categories were created and these were presented in tabular. The results of the research showed that the push factors which have effect on the residential mobility process are; "Inadequate spatial organization characteristics", "Disadvantages of urban life + Inadequate spatial organization characteristics" and " Disadvantages of urban life + Inadequate spatial organization + Social disturbances". Pull factors, on the other hand, include; "Security, Privilege and Spatial Organization", "Security, Tranquility and Spatial Organization", "Tranquility and Spatial Organization" and "Spatial Organization and Privilege". When each push and pull factors are evaluated separately, it was found that the importance attributed to some factors indicate significant differences in terms of variables such as gender, age, retirement, marital status, household size and the ownership status of the house. Mavişehir, which is a gated community area, represents the lifestyle communities. Residents Mavişehir display a homogeneous image in terms of demographic characteristics and socio-economic status (Middle-upper and upper income group, highly trained, core family structure, urban-background population). The spatial satisfaction of Mavişehir residents is very high. Ownership status and household size are predictors of this satisfaction. The meaning are attributed to Mavişehir by residents of Mavişehir is mostly related to the well-organized and tranquil environment, signified through the attributions such as tranquility, green, parks, order, cleanliness etc. The residents of Mavişehir attachment to Mavişehir at high level. The lenght of residence in the neighborhood, property ownership and special satisfaction are the significant variables that affect development of neighborhood attachment. There is a significant relationship between place attachment and spatial satisfaction and residential mobility. Spatial satisfaction and neighborhood attachment levels are determinants of the intention and behavior of moving. On the other hand, the residents of Mavişehir still have maintained relationships with the city where they left behind. In others words, Izmir urban-related identity of the residents of Mavişehir are high level. This identity develops higher level at the dimension of attachment, but it develops lower level at other dimensions, particularly familiarity and past dimensions. Place of birth, the length of residence in the neighborhood, homeownership are affective factors to consist and development of Izmir urban-related identity. Finally, the findings of our research show that gated communities tend to bring both spatial and social segregation in Izmir. The most important factors influencing the preference of Mavişehir indicate this situation. Beyond the tranquility, especially the professional services, security that are offered by these settlements and wants to live with in a homogeneous group which have similar socio-economic characteristics have become important motivations for the preference of gated communities. Bu araştırmada, ikametgâh hareketliliği bağlamında, kapalı yerleşmeler örneğinde, insan-yer ilişkileri irdelenmiştir. Araştırmada, insanların neden bir yerleşim alanını terk edip ikametgâh hareketliliğine katıldıklarını, kapalı yerleşme sakinlerinin konut tercihlerini, sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerini, ikamet çevreleriyle ilişkilerini ve buradan duydukları memnuniyet düzeyini, ayrıca "yeni yerleştikleri" yer ile "geride bıraktıkları" büyükşehirle olan bağlarını, yer kimliği ve yere bağlılık kavramları çerçevesinde anlamak amaçlanmıştır. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yer alan Mavişehir araştırma alanı olarak seçilmiştir. Araştırma, Mavişehir'de ikamet eden katılımcılarla gerçekleştirilen iki ayrı alan araştırmasına dayanmaktadır. Alan araştırması sırasında hem niceliksel hem de niteliksel yöntemler bir arada kullanılmıştır. İlk olarak 225 katılımcıya; Sosyo-demografik ve ekonomik özeliklerini, hareket deneyimlerini, Kentsel deneyimlerini, Memnuniyet düzeylerini anlamaya yönelik soruların yer aldığı soru formu uygulanmıştır. Soru formunda, katılımcıların Mahalleye ve İzmir kentine bağlılık düzeylerini ölçmek için Yere-Mahalleye Bağlılık (Lewicka,2010) ve Kent Kimliği Ölçeği (Lalli,1992) de kullanılmıştır. İkinci olarak 23 katılımcıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. İki uygulamada katılımcılarla yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilmiştir. Anketler SPSS İstatistik Paket Programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Sonuçlar Excel tablolar ve şekillerle deskriptif olarak sunulmuştur. Daha sonra çeşitli değişkenlere göre farklılaşmaları saptamak amacıyla örtük sınıf analizi (ÖSA), χ2 testi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Görüşmeler ise içerik analizine tâbi tutulmuştur. Verilen yanıtlara göre çeşitli kategoriler oluşturulmuş ve bunlar tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonuçları, ikamet hareketliliği sürecinde etkili olan itici faktörlerin; "Yetersiz mekânsal organizasyon özellikleri", "Şehirsel yaşamın olumsuzlukları + Yetersiz mekânsal organizasyon özellikleri" ve "Şehirsel yaşamın olumsuzlukları + Yetersiz mekânsal organizasyon özellikleri + Sosyal rahatsızlıklar", çekici faktörlerin; "Güvenlik, Ayrıcalık ve Mekânsal organizasyon", "Güvenlik, Sükûnet ve Mekânsal organizasyon", "Sükûnet ve Mekânsal organizasyon" ve "Mekânsal organizasyon ve Ayrıcalık" olduğunu göstermiştir. Her bir itici ve çekici faktör ayrı ayrı değerlendirildiğinde ise, bazı faktörlere atfedilen önemin, cinsiyet, yaş, emeklilik, medeni durum, hanehalkı büyüklü, mülkiyet durumu gibi değişkenler açısından anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Bir kapalı yerleşim bölgesi olan Mavişehir yaşam biçimi (tarzı) topluluklarını yansıtmaktadır. Mavişehir sakinleri, demografik özellikler ve sosyo-ekonomik statü açısından homojen bir görüntü ("orta-üst" ve "üst gelir" grup, eğitim düzeyi yüksek, çekirdek aile yapısına sahip, şehirli nüfus) sergilemektedir. Mavişehir sakinlerinin mekânsal doyumları çok yüksek düzeydedir. Ev sahipliği durumu ve hanehalkı büyüklüğü bu doyumu etkileyen belirleyicilerdir. Mavişehirlilerin Mavişehir'e atfettikleri anlamlar çoğunlukla sakinlik, yeşillik, parklar, düzen, temizlik gibi "düzenli sakin ortam"la ilişkilidir. Mavişehir sakinleri Mavişehir'e yüksek düzeyde bağlıdır. Mahalleye bağlılığın gelişmesinde mahallede yaşama süresi, ev sahipliği durumu ve mekânsal doyum etkili olan değişkenlerdir. Yere bağlılık ve mekânsal doyum ile ikametgâh hareketliliği arasında anlamlı bir ilişki vardır. Nitekim mekânsal doyum ve mahalleye bağlılık düzeyi taşınma niyeti ve davranışı üzerinde etkili olan belirleyicilerdendir. Diğer taraftan, Mavişehir sakinleri geri de bıraktıkları kentle de ilişkilerini hala sürdürmektedirler. Diğer bir ifadeyle, Mavişehirlilerin İzmir kent kimliği yüksek düzeydedir. Bu kimlik bağlılık boyutunda daha yüksek düzeyde gelişirken, diğer boyutlarda, özellikle aşinalık ve geçmiş boyutunda daha az gelişmiştir. İzmir kent kimliğinin oluşmasında ve gelişmesinde, doğum yeri, ev sahipliği durumu ve mahallede yaşama süresi etkili olan faktörlerdir. Son olarak, araştırmamızdan elde edilen bulgular, kapalı yerleşmelerin artık İzmir kentinde de hem mekânsal hem de sosyal bir ayrışmayı beraberinde getirme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Mavişehir'in tercih edilmesinde etkili olan en önemli faktörler bu duruma işaret etmektedir. Sessizlik ve sakinliğin ötesinde, özellikle bu yerleşim alanlarının sunmuş olduğu profesyonel hizmetler, güvenlik ve benzer sosyo-ekonomik özelliklere sahip homojen bir grupla bir arada yaşama istediği İzmir'de kapalı yerleşmelerin tercih edilmesinde etkili olan önemli motivasyonlar haline gelmiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Metin Nil; Yavuz Ozturk; Mehmet Bahattin Akgül; Gözde Sarı;

  In this study, the thermal behaviors of organic light emitting diodes (OLED) televisions are investigated experimentally and numerically. Organic light emitting diodes are very sensitive to temperature. For this reason, the heat emitted from the diodes must be removed quickly from the environment. The study consists of two parts. In the first part, the use of an effective heat spreader between the screen and the metal casing is proposed as a mechanism for improving the temperature distributions for heat transfer. Pyrolytic graphite plate and tempered pyrolytic graphite plate were used as heat spreader. The graphical heat transfer coefficients of the graphite plates are considerably higher than in the normal direction. The effectiveness of these proposed mechanisms is demonstrated by simulation. As an example model, OLED TV was selected in 15 "dimensions and both experimental and numerical thermal analyzes were performed. The temperature distributions of the OLED were obtained with the help of the ANSYS ICEPAK program, a commercial code that uses the finite volume method. Simulation and test results are obtained very close to each other. The thermal management contributions of OLED TVs using different thicknesses of pyrolytic and tempered pyrolytic graphite plates are presented experimentally and numerically. In the second part, a dual action piezo fan design is proposed. The design parameters of the piezo fan were determined and the numerical analyzes for these parameters were made with the Comsol Multiphysics program. Experimental measurements were made for design dimensions determined by numerical analysis. The result is that the use of a dual-acting piezo provides more efficient cooling than the existing synthetic jets. Bu çalışmada organik ışık yayan diyot (OLED) televizyonların ısıl davranışları deneysel ve nümerik olarak incelenmiştir. Organik ışık yayan diyotlar sıcaklığa karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle diyotlardan yayılan ısının ortamdan hızlı bir şekilde uzaklaştırılması gerekmektedir. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda ısı transferi için sıcaklık dağılımlarını iyileştirme mekanizması olarak ekran ve metal kasa arasında etkin bir ısı yayıcı kullanımı önerilmiştir. Isı yayıcı olarak pirolitik grafit plaka ve tavlanmış pirolitik grafit plaka kullanılmıştır. Grafit plakaların düzlemsel ısı iletim katsayıları normal doğrultudakine kıyasla oldukça yüksektir. Önerilen bu mekanizmalarının etkinliği simülasyon ile gösterilmiştir. Örnek model olarak 15” boyutlarında OLED TV seçilmiş ve hem deneysel hem de nümerik olarak termal analizleri yapılmıştır. OLED'e ait sıcaklık dağılımları sonlu hacimler metodunu kullanan ticari bir kod olan ANSYS ICEPAK programı yardımı ile elde edilmiştir. Simülasyon ve deney sonuçları birbirine çok yakın elde edilmiştir. Farklı kalınlıkta pirolitik ve tavlanmış pirolitik grafit plaka kullanılarak OLED TV’lerin ısıl yönetime katkıları deneysel ve nümerik olarak sunulmuştur. İkinci kısımda çift etkili piezo fan tasarımı önerilmiştir. Piezo fanın tasarım parametreleri belirlenmiş ve bu parametreler için nümerik analizler Comsol Multifizik programı ile yapılmıştır. Nümerik analizlerle belirlenen tasarım boyutları için deneysel ölçümler yapılmıştır. Çift etkili piezo kullanımının mevcut sentetik jetlere göre daha etkin soğutma gerçekleştirdiği sonucuna varılmıştır

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Journal of the Facul...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Gülay Öztüre; Ayça Fidan; Eda Bakir; Nilüfer Atman Uslu; +1 Authors

  Bu çalışmada, sistematik haritalama yoluyla, alanyazında eğitim ve eğitim araştırmaları kategorisinde duygu ve teknolojiyi bir arada ele alan araştırma makalelerinin, ‘duygunun tanımı’, ‘temel alınan kuramsal çerçeve,’ ‘teknolojinin ele alındığı bağlam’ ile ilgili olarak analiz edilmesi; böylece, bir yandan var olan durumun betimlenmesi, bir yandan da araştırmaların nereye doğru evrildiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada 2015 - 2019 yılları arasında SSCI indeksinde taranan dergilerde yayınlanmış olan ve belirlenmiş ölçütlere uyan 75 araştırma makalesi analiz edilmiştir. Analiz sonucunda araştırmaların demografik özellikleri ile ilgili olarak; en fazla yükseköğretim düzeyinde lisans ve lisansüstü öğrencilerle çalışıldığı; verilerin, öz bildirime dayalı ölçek ve anket ile toplandığı, bazı çalışmalarda birden fazla veri toplama yaklaşımının kullandığı belirlenmiştir. 75 makalenin 59’unda duygu ile ilgili tanımlara yer verilmediği, 55’inde duygu konusunda herhangi bir kuramsal çerçevenin temel alınmadığı, teknolojinin en çok çevrimiçi öğrenme bağlamında ele alındığı ortaya çıkmıştır. Analiz edilen araştırmalarda duygu ile ilgili operasyonel tanımların eksikliği, araştırmacının duyguya olan yaklaşımının ve araştırma sürecini yürütme perspektifinin anlaşılmasında sınırlılığı beraberinde getirmektedir. Oysa yapılan çalışmalarda kuramsal bir çerçeveden hareket edilmesinin, ilişkileri içeren mekanizmaların anlaşılması için bir zemin oluşturacağı ileri sürülebilir. Bu durum, eğitsel bağlamda duygu ve teknoloji konusunda yapılacak çalışmalar için önceliğin nerede olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak eğitsel bağlamda duygu ve teknoloji üzerine yapılması planlanan araştırmalarda, araştırmacının perspektifini işlevsel tanımlamalar, modeller ve temel aldığı kuramsal çerçeve üzerinden ortaya konulmasına gereksinim olduğu ifade edilebilir. In this study, it is aimed to analyze articles regarding 'definition of emotion', 'underlying theoretical framework', the context in which technology is deal with’ that address emotion, technology and learning together in educational research literature through systematic mapping. On the one hand, it is aimed to describe the current situation and on the other to reveal where the research has evolved. 75 research articles that were published in SSCI indexed journals between 2015 and 2019 which met the specified criteria were analyzed. As a result of the analysis, undergraduate and graduate students emerged the most as a study groups. It was determined that the data were collected with a scale and questionnaire based on self report and some studies used more than one data collection approach. In 59 of 75 articles, no emotion definition was found, in 55 studies do not base any theoretical framework on emotion. Technology has turned out to be the most addressed in the context of online learning. Also, the lack of operational definitions of emotion in analyzed studies brings limitations in understanding the researcher's approach and the perspective of the research process. However, having a theoretical framework provides a basis for understanding the mechanisms involving the relationships between emotion and learning. This reveals where the priority is for studies on emotion and technology in the educational context. As a result, if a research is planned about emotion and technology in the context of education, it can be stated that researchers should reveal his/her research perspective through operational definitions, models, and theoretical frameworks.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eğitim Teknolojisi K...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  1
  citations1
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility5
  visibilityviews5
  downloaddownloads3
  Powered by BIP!
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Demirkazık, Mehtap; Koltaş, İsmail Soner; İnceboz, Tonay; Korkmaz, Metin; +1 Authors

  Objective: Alveolar echinococcosis (AE) is one of the most lethal parasitic zoonoses in the Northern Hemisphere, and early serological detection is important to start treatment and to improve survival. A total of 50 sera samples of patients diagnosed as having various diseases were examined for by two different serological diagnostic methods. Methods: Em2-Em18 ELISA (Bordier Affinity Products, Crissier, Switzerland) and Echinococcus Western Blot immünoglobulin G (IgG) (LDBIO Diagnostics, Lyon, France) were used for analyisis. Results: A high titer of antibodies was found in 9 of 10 patients diagnosed as having AE with Em2-Em18 ELISA, in 2 of 21 patients with cystic echinococcosis, in 1 of 2 patients with fascioliasis and in 1 patient with chronic hepatitis. the Echinococcus Western Blot IgG test, used as a confirmatory test, showed IgG antibody in 85.7% (18/21) of patients with CE, while all serum samples of 10 patients with AE were evaluated as positive. This method yielded an incorrect diagnosis in the patient with chronic hepatitis and in the patient with granulomatous inflammation with caseification. Samples taken from patients with liver-related diseases and other parasitic-related diseases were found to be negative. Conclusion: the serological methods used in the study were found to be important in the early diagnosis of alveolar echinococcosis in the endemic areas, since it could be used in sero-epidemiological studies. Amaç: Alveolar ekinokokkoz (AE) kuzey yarım kürenin ölümcül parazitik zoonozlarından biri olup erken tanı konulması ve tedaviye başlanması hayatta kalma olasılığını arttırmaktadır. Bu çalışmada, çeşitli hastalıklardan tanı almış 50 hastanın serum örneği iki farklı serolojik tanı yöntemi ile değerlendirilmiştir. Yöntemler: Çalışmada, Em2-Em18 ELISA (Bordier Affinity Products, Crissier, Switzerland) ve Echinococcus Western Blot immünoglobulin G (IgG) (LDBIO Diagnostics, Lyon, France) yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Em2-Em18 ELISA ile patolojik olarak AE tanılı 10 hastanın dokuzunda, kistik ekinokokkoz (KE) tanılı 21 hastanın ikisinde, 2 fascioliasis tanılı hastanın birinde ve bir kronik hepatitli hastada yüksek titrede antikor saptanmıştır. Doğrulayıcı test olarak kullanılan Echinococcus Western Blot IgG testi ile 10 AE hasta serumunun tamamı pozitif olarak değerlendirilirken KE hastalarının %85,7’sinde (18/21) IgG antikoru saptanmıştır. Hepatit hastasında ve kazeifiye granülomatöz enflamasyon görülen hastada ise bu yöntemle yanlış tanıya rastlanmıştır. Karaciğer ile ilgili hastalıkları olan ve diğer paraziter kaynaklı hastalıkları olan hastalardan alınan örnekler ise negatif olarak saptanmıştır. Sonuç: Çalışmada uygulanan serolojik yöntemler, endemik bölgelerde özellikle AE’nin erken tanısında ve sero-epidemiyolojik çalışmalarda kullanılabilirlik açısından önemli bulunmuştur.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Bülent Kıran; Elif Gizem Taşkıran;

  Hemşire yetersizliği sağlık kuruluşlarında verilen hasta bakım hizmetlerinin güvenliğinin ve niteliğinin azalmasına neden olan en önemli sorun kaynaklarından biridir.Bu araştırmada, hemşirelik eğitiminin tarihsel süreç içindeki gelişiminin ve ülkemizdeki hemşire insan gücünün nicelik durumunun ulusal ve uluslararası istatistiklere dayanarak saptanması amaçlanmıştır.Araştırma, 2000 yılı sonrası ulusal ve uluslararası raporların incelenmesine dayanan tanımlayıcı bir doküman analizi çalışmasıdır. Veriler, Mayıs -Temmuz 2014 tarihleri arasında konuyla ilgili resmi dokümanların elektronik veri tabanlarından taranması sonucunda sağlanmıştır.Türkiye'de Sağlık Eğitimi ve Sağlıkta İnsan gücü Durum Raporu (2014) ve Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus Projeksiyonları verileri ışığında; 2013 yılında, Türkiye'de 100.000 kişiye yaklaşık 195 hemşire düştüğü hesaplanmıştır. 2014 ÖSYM verilerinden, ülkemizde hemşire yetiştiren 119 okulun 14.319 kontenjanının mevcut olduğu belirlenmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) Onuncu Kalkınma Planı'nda, 2018 için hemşire gereksiniminin 295/100.000 olarak hedeflendiği anlaşılmaktadır.Araştırmamızda, DPT'nin 2018 için belirlediği hemşire insan gücü hedefine ulaşılabilmek için 2014 ÖSYM okul kontenjanlarının %35 oranında arttırılması gerektiği saptanmıştır. Türkiye'de hemşirelik eğitiminde, niceliği artıracak düzenlemelerle birlikte, eğitimin niteliğinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılmasının da gerekli olduğu düşünülmektedir. Deficiency in nurse number is one of the most important problems causing services' disruption in healthcare organizations, reduction in patient care's safety and quality.In this research, it is aimed detecting historically development of nursing education and quantity of nursing manpower based on national and international statistics.Research is a descriptive document analysis based on national and international reports after 2000. Data is gathered scanning documents related subject from electronic database and printed documents between MayJune 2014.According to 'Health Education in Turkey and Manpower in Health Status Report (2014)' of Health Department and Turkey Statistical Institute's Population Projections; approximately 195 nurses service per 100.000 people in 2013. It was determined as a result of SSPC's data in 2014, there are 14.319 placements by 119 schools giving nurse training. Meanwhile, nurse need is determined as 295/100,000 for 2018 in Tenth Development Plan of State Planning Organization (SPO). It was determined that SSPC's 2014 school placements should be increased by 35% for reaching SPO's target nurse manpower for 2018 in our study. It is considered that studies should be made improving education's quality besides arrangements increasing quantity of nursing education in Turkey.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Aydin B.; Yalman D.; Doğanavşargil B.; Kamer S.; +1 Authors

  Objective: To investigate the histopathological changes and the protective effect of ascorbic acid on the intestinal mucosa of the Wistar-albino rats after irradiation. Material and Methods: Thirty-two young-adult, Wistar albino rats were randomized into control, vitamin C only, radiotherapy only, and radiotherapy + vitamin C groups. Vitamin C (250 mg/kg/day) was added to the drinking water of the rats in vitamin C groups for 10 days. A single dose of 8 Gy radiotherapy was applied to the abdominal region of the rats on the eleventh day. The rats were sacrificed after 72 hours, and their all gastrointestinal tract, from distal esophagus to the anus, was removed. A 1-cm segment selected from a 5-cm proximal part of ilioceacal valve from the ileum and 5 cm distal part from the colon were analyzed regarding crypt count, abnormal epithelial cells, mucosal congestion, edema, cryptic tissue changes, villus height, structural changes, degradation and union of the villi, subepithelial detachment, and mitotic and apoptotic figure counts in the basement membrane. Results: In the radiotherapy only group; crypt count decreased, apoptotic figure count increased, the villi showed extreme degradation, union and shortening, there were lymphocyte infiltration and epithelial cells in the lumen. In the radiotherapy + vitamin C group; apoptotic figure count was very low, villus structure, cryptic and mucosal layer were preserved partially. When radiotherapy only group was compared to radiotherapy + vitamin C group, villus height differed in favor of radiotherapy + vitamin C group (p=0.001), however no differences regarding mitotic count, apoptotic figure and crypt count were found (p=0.03, p=0.524, p=0.772, respectively). Conclusion: Vitamin C protects intestinal mucosa from radiation damage, and ascorbic acid may not reduce the radiation-induced antitumor activity. Prophylactic use of vitamin C in pelvic irradiation can prevent the side effects. However, it could act as a pro-oxidant in higher doses, therefore dose-controlled studies are needed in tumor tissues. © 2014 by Türkiye Klinikleri.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  İlhan, Tuğba;

  Bu çalışmada, 2 farklı turşuluk hıyar çeşidinde (Ekol ve Vertina) farklı gübre, bitki gelişimi düzenleyici ve meyve tutturucu ticari preparat kombinasyonlarının verim ve kalite üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Toprak analiz sonucuna uygun gübreleme ile uygulamaya ek olarak yapılan yapraktan kalsiyum ve bor içeren gübreler ve bitki gelişimi düzenleyicisi Flora-x ile meyve tutturucu Full Crop-Set?ten yararlanılmıştır.Çalışma 2012 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında, Afyonkarahisar ili Beyyazı kasabasında çiftçi bahçesinde yürütülmüştür. Her parsele 30 bitki dikilmiş ve uygulamalar çiçeklenme başlangıcı, çiçeklenmeden 20 gün sonra ve çiçeklenmeden 40 gün sonra olmak üzere üç ayrı dönemde yapılmıştır.Denemede yetiştiricilik periyodunu temsilen Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan hasatlarda meyve boyu, meyve çapı, meyve ağırlığı, meyve tutumu, meyve kabuk rengi, meyve iç boşluğu oranı, bitki ve dekar başına meyve adedi, bitki ve dekar başına verim parametreleri belirlenmiş. Uygulamaların meyve kalite özellikleri üzerine etkisi her meyve sınıfı için (1., 2., 3. ve 4. boy) ayrı ayrı incelenmiştir.Çalışmada toprak gübrelemesi + Full Crop-Set + Yapraktan Ca uygulaması özellikle elde edilen verim değerleri bakımından birinci sınıf meyvelerde birim alan verimini artırdığı belirlenmiştir. Uygulamalar açısından çeşitler arasında önemli bir fark saptanmamıştır. This study was carried out to determine the effects of different fertilizers, plant growth regulators and a commercial preparation combination as fruit set on yield and quality of two different pickling cucumber cultivar (Ekol and Vertina) cultivators. In addition according to the analytical result of the soil chemical composition a commercial fertilizer was applied. Furthermore a calcium and boron-containing fertilizers, Flora-x as a plant growth regulator and Full Crop-Set as a fruit set were applied to plant foliage.The study was carried out on July-August 2012 in the farms of Beyyazı village which is incident to Afyonkarahisar city. Each plot were sown with 30 plants and the applications were made in three separate periods started at the beginning of flowering, 20 days after flowering and 40 days after flowering.July-August which represented the highest cultivation period of the harvests in the experiment; fruit length, fruit diameter, fruit weight, fruit set, fruit peel color, fruit internal space ratio, the number of fruit per plant-hectare and yield were evalvated. In addition, the effect of treatments on fruit guilty were evaluated for each fruit size and quality features were examined separately.In this study, soil fertilizer application+ Full Crop-Set + Ca foliage application has increased the yield per unit area especially in the 1. length of fruit. There were also insignificant differences between varieties in terms of applications. 83

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
13,193 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Takan, Gökhan;

  Siklin bağımlı kinazlar (CDK), hücre döngüsünün ve RNA transkripsiyonun önemli bir düzenleyicisidir. İnsan kanser hücrelerinde farklı şekillerde de olsa bu enzim grubunun aktivitesinin değiştiği bilinmektedir. Bu yüzden kanser tedavisinde bu enzim grubunun hedeflenmesi son 10 yılda üzerinde çalışılan bir konudur.Bu çalışmada, hücre döngüsünde düzenleyici göreve sahip Siklin Bağımlı Kinaz (Cyclin-dependent Kinase, CDK) enzim ailesinin inhibitörü olan Olomoucine'in manyetik özelliğe sahip AuFe nanoparçacıklara konjugasyonu gerçekleştirilmiştir. AuFe nanoparçacıklar mikroemülsiyon yöntemi ile sentezlenmiştir. Nanoparçacıkların karakterizasyonu SEM, TEM, DLS, EDX, XRD ve VSM analizleri ile yapılmıştır. XRD analizi sonucunda nanoparçacıkların karakteristik demir-altın motifine sahip olduğu gösterilirken TEM analizi ile nanoparçacıkların ortalama 6 nm boyutunda oldukları tespit edilmiştir. Olomoucine'in AuFe nanoparçacıklara konjugasyonunda sisteamin hidroklorür ve CDI (1,1'-karbonildiimidazol) ara molekül olarak kullanılmıştır. Konjugasyon verimi ise HPLC analizi ile %67,60 olarak bulunmuştur.Olomoucine ve AuFe nanoparçacıklara konjuge Olomoucine'in 131I ile iyodinasyonunda iodojen yöntemi kullanılmıştır. Olomoucine ve AuFe nanoparçacıklara konjuge Olomoucine'in 131I ile işaretlenme verimleri sırasıyla %93,27 ± 5,08 ve %85,5 ± 7,08'dir. Yapılan in vitro çalışmalarda A549 ve MCF7 hücre hatları kullanılmıştır. Olomoucine ve AuFe nanoparçacıklara konjuge Olomoucine için IC50 değerleri A549 hücrelerinde sırasıyla 17,96 ve 18,49 µg/mL iken MCF7 hücre hattında ise sırasıyla 21,31 ve 21,29 µg/mL bulunmuştur. Örneklerin A549 hücreleri üzerindeki bağlanma düzeyinin MCF7 hücrelerine kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında, manyetik alan uygulanan örneklerde inkorporasyonun arttığı görülmüştür. Proliferasyon ve hücre migrasyonu çalışmaları ile Olomoucine'in proliferasyon hızını düşürücü etkisi görülmektedir. A549 hücre hattında Olomoucine'in apoptotik etkisi görülürken MCF7 hücrelerinde 24 saat sonunda apoptoza uğrayan hücreye rastlanmamıştır.CDK inhibitörü Olomoucine'in AuFe nanoparçacıklara konjugasyonu sonrasında Olomoucine'in proliferasyon hızını düşürücü etkisinde kayıp olmadan, AuFe nanoparçacıkların sahip olduğu manyetik özelliği sayesinde Olomoucine'in istenilen bölgeye hedeflenmesi sağlanmıştır.Elde edilen tüm sonuçlar değerlendirildiğinde, AuFe nanoparçacıklara konjuge Olomoucine'in, kanser tedavisinde terapötik ajan olarak kullanılmasına yönelik umut verici bir çalışma ortaya konulmuştur. Cyclin-dependent kinases (CDKs) are critical regulators of cell cycle regulation and RNA transcription. Activity of these enzyme family is breakdown in human cancer cells broadly. Hence, CDK inhibition in cancer treatment is popular subject in last decade.In this study, Cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor Olomoucine was conjugated to magnetic AuFe nanoparticles. AuFe nanoparticles were synthesized by microemulsion (water in oil) method. SEM, TEM, DLS, EDX, XRD and VSM techniques were utilized to characterize of AuFe nanoparticles. Analysis results show that nanoparticles give iron-gold pattern and average size of particles are about 6 nm. Cysteamine hydrochloride and CDI (1,1'-carbonyldiimidazole) were used as a linker molecule for conjugating Olomoucine to AuFe nanoparticles. The conjugation yield was 67.6% as determined by HPLC.Iodination of Olomoucine and Olomoucine conjugated AuFe nanoparticles with 131I were performed by the iodogen method. Radiolabelling yield of Olomoucine and Olomoucine conjugated AuFe nanoparticles are 93.27% ± 5.08 and 85.5% ± 7.08 respectively.A549 and MCF7 cell lines were used for in vitro studies. IC50 value of Olomoucine and Olomoucine conjugated AuFe nanoparticles for A549 cell line is 17.96 and 18.49 µg/mL respectively, whereas 21.31 µg/mL and 21.29 µg/mL for MCF7 cell line. Incorporation ratio of Olomoucine and Olomoucine conjugated AuFe nanoparticles are vary by cell lines but incorporation on A549 cell line is slightly greater than MCF7. Applying external magnetic field enhancing incorporation rate on both cell lines for Olomoucine conjugated AuFe nanoparticles. By the proliferation and cell migration assays antiproliferative effect of Olomoucine was shown. Olomoucine inducing apoptosis in A549 cells after 24h incubation but there is not any significant apoptotic effect in MCF7 cells. Conjugation of CDK inhibitor Olomoucine to AuFe nanoparticles is not reducing the toxicity of Olomoucine. Also magnetic nanoparticles lead to target Olomoucine effectually to tumor cells on external magnetic field. All these results obtained shows that Olomoucine conjugated AuFe nanoparticles are promising therapeutic agent for cancer treatment. 123

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Koca, Bennur; Toraman, Aynur Uysal;

  Background: Accidents are among the preventable health issues in each age group, particularly in childhood. Objectives: This study aims to translate for school children the Injury Attitude Questionnaire (IAQ) into Turkish and adapt it to the Turkish academia. Methods: Type of research is methodologically and the sample consists of 400 students at the age of 8-12. Translation and back-translation were used for the adaptation of the scale. Content validity index was employed for content validity, while exploratory and confirmatory factor analyses for construct validity. Cronbach's alpha coefficient and item-total correlation coefficient were used to test the reliability of the scale. Results: the content validity index for the IAQ was calculated to be 1.00. the results of the exploratory factor analysis revealed that the scale was capable of assessing a three-domain construct and the item-test correlation coefficients were found to be .75 for "fate", .90 for "susceptibility/severity", and .66 for "preventability" subdomains. the fit index values of the confirmatory factor analysis indicated that the scale had a satisfactory construct. Conclusion: Injury Attitude Questionnaire is a reliable and valid measurement tool for determining the attitudes of children about playground injuries. Giriş: Kazalar her yaş grubunda, özellikle çocukluk çağında önlenebilir sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Amaç: Çalışmada okul çocuklarına yönelik Yaralanma Tutum Ölçeği’nin (YTÖ) Türk diline kazandırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Metodolojik bir çalışma olup, örnekleme 8-12 yaş grubu 400 öğrenci alınmıştır. Ölçek için çeviri geri çeviri yöntemi kullanılmış, içerik geçerliği için kapsam geçerlik indeksi, yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçek güvenirliğini test edebilmek için Cronbach alfa değeri, madde toplam korelasyonu kullanılmıştır. Bulgular: YTÖ için kapsam geçerlik indeksi 1.00’dır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin üç boyutlu bir yapıyı ölçtüğü belirlenmiş, güvenirlik katsayıları ve madde test korelasyonları kader alt boyutunda .75, kırılganlık/ciddiyet alt boyutunda .90, önlenebilirlik alt boyutunda .66 olarak belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksi değerleri ölçeğin yeterli bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç: Yaralanma tutum ölçeği, çocukların oyun alanı yaralanmaları ile ilgili tutumlarının belirlenmesi için güvenilir ve geçerli bir ölçme aracıdır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Şimşir, Ilgın Yıldırım; Kocabaş, Gökçen Ünal; Avcı, Çığır Biray; Saygılı, Füsun;

  GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’de sıklığı %3.7 olarak tanımlanan tiroid kanserleri en sık görülen endokrin neoplazilerdir. Mitojen aktive protein kinaz (MAPK) yolağındaki proteinleri kodlayan genlerdeki mutasyon ve yeniden düzenlemeler, diferansiye tiroid kanseri gelişimi ve ilerlemesi için giderek daha fazla önem kazanmaktadırlar. Bifosfonatlar invitro olarak; tümör hücre proliferasyonunu azaltır, hücre viabilitesini azaltır, tümör hücre apopitosisini uyarır, hücre adezyonu inhibisyonu yapar, anjiyogenezde inhibisyon ve metastatik potansiyelde azalma yaparlar. Çalışmamızda zoledronik asit monohidratın tiroid papiller karsinomu hücre hattında sitotoksisite ve apoptozis üzerine etkileri araştırılmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: İnsan kökenli bir papiller tiroid karsinomu hücre hattında (BCPAP) bifosfonat olarak zoledronik asid monohidratın 10-100 µM şeklinde artan dozları kullanıldı. BULGULAR: BCPAP hücre hattında zoledronik asid monohidratın IC50 değeri 1. deneyde 48. saatte 55 µM olarak saptandı. Ancak 2, 3 ve 4. deneylerde sonuç alınamadı. Bu nedenle apopitozis deneyleri kurulmadı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Zoledronik asit, çalıştığımız doz aralığında tiroid papiller karsinomu hücre hattında etkisiz bulunmuştur.. INTRODUCTION: Thyroid cancer is the most common endocrine neoplasm with an incidence of 3.7% in Turkey. Mutations and re-arrangements in genes encoding proteins of the the mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway for the development and progression of differentiated thyroid cancer, gain more and more importance. Bisphosphonates decrease tumor cell proliferation, reduce cell viability, stimulate apopitosis in tumor cell, inhibit cell adhesion and angiogenesis, and decrease metastatic potential in vitro. in our study, the effects of zoledronic acid monohydrate on cytotoxicity and apoptosis in thyroid papillary carcinoma cell line were investigated. METHODS: Zoledronic acid monohydrate with increasing doses of 10 to 100 ?M was used on a papillary thyroid carcinoma cell line of human origin named BCPAP. RESULTS: IC50 value with zoledronic acid monohydrate was found in first experiment at 48th hour to be 55 ?M, but 2nd, 3rd and 4th experiments were failed. Therefore, apoptosis assays were not to be established. DISCUSSION and CONCLUSION: Zoledronic acid was found to be ineffective in the thyroid papillary carcinoma cell line at the dose range we were working with

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kaba, Bahar;

  In this study, human and place relations were examined in the context of residential mobility and the case of gated communities. Aim of this research was to examine the reasons why people leave a residential area and participate in the residential mobility; housing preferences, socio-economic and demographic characteristics of gated community residents, relationship with their constructered residential environment and satisfaction level within the theoretical framework of place identity and place attachment. Mavişehir located on the Karşıyaka district of Izmir, was selected as the research area. The research was conducted in a sample who are the residents of Mavişehir. Both qualitative and quantitative methods were employed during field research. Firstly, 225 participants were asked to fill out a questionnaire that includes questions on the socio-demographic and economic characteristics, movement experiences, urban experiences, satisfaction levels of the Mavişehir residents. The Place Attachment Scale of Lewicka (2010) and the Urban-related Identity Scale of Lalli (1992) were also applied in order to measure participants' "attachment level" and the "identity", related to the neighbourhood and the city of Izmir, repectively. Secondly, in-depth interviews were conducted with 23 participants. Questionnaires and in-depth interviews were conducted face-to-face with the participants. Findings were analyzed through SPSS Statistical Package Program. The results are presented through descriptive tables and figures. Then, latent class analysis, χ2 tests, independent sample t-tests and one-way analysis of variance were performed to determine the differences according to various variables.Transcriptions of the interviews were subjected to thematic content analysis. According to answers various categories were created and these were presented in tabular. The results of the research showed that the push factors which have effect on the residential mobility process are; "Inadequate spatial organization characteristics", "Disadvantages of urban life + Inadequate spatial organization characteristics" and " Disadvantages of urban life + Inadequate spatial organization + Social disturbances". Pull factors, on the other hand, include; "Security, Privilege and Spatial Organization", "Security, Tranquility and Spatial Organization", "Tranquility and Spatial Organization" and "Spatial Organization and Privilege". When each push and pull factors are evaluated separately, it was found that the importance attributed to some factors indicate significant differences in terms of variables such as gender, age, retirement, marital status, household size and the ownership status of the house. Mavişehir, which is a gated community area, represents the lifestyle communities. Residents Mavişehir display a homogeneous image in terms of demographic characteristics and socio-economic status (Middle-upper and upper income group, highly trained, core family structure, urban-background population). The spatial satisfaction of Mavişehir residents is very high. Ownership status and household size are predictors of this satisfaction. The meaning are attributed to Mavişehir by residents of Mavişehir is mostly related to the well-organized and tranquil environment, signified through the attributions such as tranquility, green, parks, order, cleanliness etc. The residents of Mavişehir attachment to Mavişehir at high level. The lenght of residence in the neighborhood, property ownership and special satisfaction are the significant variables that affect development of neighborhood attachment. There is a significant relationship between place attachment and spatial satisfaction and residential mobility. Spatial satisfaction and neighborhood attachment levels are determinants of the intention and behavior of moving. On the other hand, the residents of Mavişehir still have maintained relationships with the city where they left behind. In others words, Izmir urban-related identity of the residents of Mavişehir are high level. This identity develops higher level at the dimension of attachment, but it develops lower level at other dimensions, particularly familiarity and past dimensions. Place of birth, the length of residence in the neighborhood, homeownership are affective factors to consist and development of Izmir urban-related identity. Finally, the findings of our research show that gated communities tend to bring both spatial and social segregation in Izmir. The most important factors influencing the preference of Mavişehir indicate this situation. Beyond the tranquility, especially the professional services, security that are offered by these settlements and wants to live with in a homogeneous group which have similar socio-economic characteristics have become important motivations for the preference of gated communities. Bu araştırmada, ikametgâh hareketliliği bağlamında, kapalı yerleşmeler örneğinde, insan-yer ilişkileri irdelenmiştir. Araştırmada, insanların neden bir yerleşim alanını terk edip ikametgâh hareketliliğine katıldıklarını, kapalı yerleşme sakinlerinin konut tercihlerini, sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerini, ikamet çevreleriyle ilişkilerini ve buradan duydukları memnuniyet düzeyini, ayrıca "yeni yerleştikleri" yer ile "geride bıraktıkları" büyükşehirle olan bağlarını, yer kimliği ve yere bağlılık kavramları çerçevesinde anlamak amaçlanmıştır. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yer alan Mavişehir araştırma alanı olarak seçilmiştir. Araştırma, Mavişehir'de ikamet eden katılımcılarla gerçekleştirilen iki ayrı alan araştırmasına dayanmaktadır. Alan araştırması sırasında hem niceliksel hem de niteliksel yöntemler bir arada kullanılmıştır. İlk olarak 225 katılımcıya; Sosyo-demografik ve ekonomik özeliklerini, hareket deneyimlerini, Kentsel deneyimlerini, Memnuniyet düzeylerini anlamaya yönelik soruların yer aldığı soru formu uygulanmıştır. Soru formunda, katılımcıların Mahalleye ve İzmir kentine bağlılık düzeylerini ölçmek için Yere-Mahalleye Bağlılık (Lewicka,2010) ve Kent Kimliği Ölçeği (Lalli,1992) de kullanılmıştır. İkinci olarak 23 katılımcıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. İki uygulamada katılımcılarla yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilmiştir. Anketler SPSS İstatistik Paket Programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Sonuçlar Excel tablolar ve şekillerle deskriptif olarak sunulmuştur. Daha sonra çeşitli değişkenlere göre farklılaşmaları saptamak amacıyla örtük sınıf analizi (ÖSA), χ2 testi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Görüşmeler ise içerik analizine tâbi tutulmuştur. Verilen yanıtlara göre çeşitli kategoriler oluşturulmuş ve bunlar tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonuçları, ikamet hareketliliği sürecinde etkili olan itici faktörlerin; "Yetersiz mekânsal organizasyon özellikleri", "Şehirsel yaşamın olumsuzlukları + Yetersiz mekânsal organizasyon özellikleri" ve "Şehirsel yaşamın olumsuzlukları + Yetersiz mekânsal organizasyon özellikleri + Sosyal rahatsızlıklar", çekici faktörlerin; "Güvenlik, Ayrıcalık ve Mekânsal organizasyon", "Güvenlik, Sükûnet ve Mekânsal organizasyon", "Sükûnet ve Mekânsal organizasyon" ve "Mekânsal organizasyon ve Ayrıcalık" olduğunu göstermiştir. Her bir itici ve çekici faktör ayrı ayrı değerlendirildiğinde ise, bazı faktörlere atfedilen önemin, cinsiyet, yaş, emeklilik, medeni durum, hanehalkı büyüklü, mülkiyet durumu gibi değişkenler açısından anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Bir kapalı yerleşim bölgesi olan Mavişehir yaşam biçimi (tarzı) topluluklarını yansıtmaktadır. Mavişehir sakinleri, demografik özellikler ve sosyo-ekonomik statü açısından homojen bir görüntü ("orta-üst" ve "üst gelir" grup, eğitim düzeyi yüksek, çekirdek aile yapısına sahip, şehirli nüfus) sergilemektedir. Mavişehir sakinlerinin mekânsal doyumları çok yüksek düzeydedir. Ev sahipliği durumu ve hanehalkı büyüklüğü bu doyumu etkileyen belirleyicilerdir. Mavişehirlilerin Mavişehir'e atfettikleri anlamlar çoğunlukla sakinlik, yeşillik, parklar, düzen, temizlik gibi "düzenli sakin ortam"la ilişkilidir. Mavişehir sakinleri Mavişehir'e yüksek düzeyde bağlıdır. Mahalleye bağlılığın gelişmesinde mahallede yaşama süresi, ev sahipliği durumu ve mekânsal doyum etkili olan değişkenlerdir. Yere bağlılık ve mekânsal doyum ile ikametgâh hareketliliği arasında anlamlı bir ilişki vardır. Nitekim mekânsal doyum ve mahalleye bağlılık düzeyi taşınma niyeti ve davranışı üzerinde etkili olan belirleyicilerdendir. Diğer taraftan, Mavişehir sakinleri geri de bıraktıkları kentle de ilişkilerini hala sürdürmektedirler. Diğer bir ifadeyle, Mavişehirlilerin İzmir kent kimliği yüksek düzeydedir. Bu kimlik bağlılık boyutunda daha yüksek düzeyde gelişirken, diğer boyutlarda, özellikle aşinalık ve geçmiş boyutunda daha az gelişmiştir. İzmir kent kimliğinin oluşmasında ve gelişmesinde, doğum yeri, ev sahipliği durumu ve mahallede yaşama süresi etkili olan faktörlerdir. Son olarak, araştırmamızdan elde edilen bulgular, kapalı yerleşmelerin artık İzmir kentinde de hem mekânsal hem de sosyal bir ayrışmayı beraberinde getirme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Mavişehir'in tercih edilmesinde etkili olan en önemli faktörler bu duruma işaret etmektedir. Sessizlik ve sakinliğin ötesinde, özellikle bu yerleşim alanlarının sunmuş olduğu profesyonel hizmetler, güvenlik ve benzer sosyo-ekonomik özelliklere sahip homojen bir grupla bir arada yaşama istediği İzmir'de kapalı yerleşmelerin tercih edilmesinde etkili olan önemli motivasyonlar haline gelmiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Metin Nil; Yavuz Ozturk; Mehmet Bahattin Akgül; Gözde Sarı;

  In this study, the thermal behaviors of organic light emitting diodes (OLED) televisions are investigated experimentally and numerically. Organic light emitting diodes are very sensitive to temperature. For this reason, the heat emitted from the diodes must be removed quickly from the environment. The study consists of two parts. In the first part, the use of an effective heat spreader between the screen and the metal casing is proposed as a mechanism for improving the temperature distributions for heat transfer. Pyrolytic graphite plate and tempered pyrolytic graphite plate were used as heat spreader. The graphical heat transfer coefficients of the graphite plates are considerably higher than in the normal direction. The effectiveness of these proposed mechanisms is demonstrated by simulation. As an example model, OLED TV was selected in 15 "dimensions and both experimental and numerical thermal analyzes were performed. The temperature distributions of the OLED were obtained with the help of the ANSYS ICEPAK program, a commercial code that uses the finite volume method. Simulation and test results are obtained very close to each other. The thermal management contributions of OLED TVs using different thicknesses of pyrolytic and tempered pyrolytic graphite plates are presented experimentally and numerically. In the second part, a dual action piezo fan design is proposed. The design parameters of the piezo fan were determined and the numerical analyzes for these parameters were made with the Comsol Multiphysics program. Experimental measurements were made for design dimensions determined by numerical analysis. The result is that the use of a dual-acting piezo provides more efficient cooling than the existing synthetic jets. Bu çalışmada organik ışık yayan diyot (OLED) televizyonların ısıl davranışları deneysel ve nümerik olarak incelenmiştir. Organik ışık yayan diyotlar sıcaklığa karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle diyotlardan yayılan ısının ortamdan hızlı bir şekilde uzaklaştırılması gerekmektedir. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda ısı transferi için sıcaklık dağılımlarını iyileştirme mekanizması olarak ekran ve metal kasa arasında etkin bir ısı yayıcı kullanımı önerilmiştir. Isı yayıcı olarak pirolitik grafit plaka ve tavlanmış pirolitik grafit plaka kullanılmıştır. Grafit plakaların düzlemsel ısı iletim katsayıları normal doğrultudakine kıyasla oldukça yüksektir. Önerilen bu mekanizmalarının etkinliği simülasyon ile gösterilmiştir. Örnek model olarak 15” boyutlarında OLED TV seçilmiş ve hem deneysel hem de nümerik olarak termal analizleri yapılmıştır. OLED'e ait sıcaklık dağılımları sonlu hacimler metodunu kullanan ticari bir kod olan ANSYS ICEPAK programı yardımı ile elde edilmiştir. Simülasyon ve deney sonuçları birbirine çok yakın elde edilmiştir. Farklı kalınlıkta pirolitik ve tavlanmış pirolitik grafit plaka kullanılarak OLED TV’lerin ısıl yönetime katkıları deneysel ve nümerik olarak sunulmuştur. İkinci kısımda çift etkili piezo fan tasarımı önerilmiştir. Piezo fanın tasarım parametreleri belirlenmiş ve bu parametreler için nümerik analizler Comsol Multifizik programı ile yapılmıştır. Nümerik analizlerle belirlenen tasarım boyutları için deneysel ölçümler yapılmıştır. Çift etkili piezo kullanımının mevcut sentetik jetlere göre daha etkin soğutma gerçekleştirdiği sonucuna varılmıştır

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Journal of the Facul...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Gülay Öztüre; Ayça Fidan; Eda Bakir; Nilüfer Atman Uslu; +1 Authors

  Bu çalışmada, sistematik haritalama yoluyla, alanyazında eğitim ve eğitim araştırmaları kategorisinde duygu ve teknolojiyi bir arada ele alan araştırma makalelerinin, ‘duygunun tanımı’, ‘temel alınan kuramsal çerçeve,’ ‘teknolojinin ele alındığı bağlam’ ile ilgili olarak analiz edilmesi; böylece, bir yandan var olan durumun betimlenmesi, bir yandan da araştırmaların nereye doğru evrildiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada 2015 - 2019 yılları arasında SSCI indeksinde taranan dergilerde yayınlanmış olan ve belirlenmiş ölçütlere uyan 75 araştırma makalesi analiz edilmiştir. Analiz sonucunda araştırmaların demografik özellikleri ile ilgili olarak; en fazla yükseköğretim düzeyinde lisans ve lisansüstü öğrencilerle çalışıldığı; verilerin, öz bildirime dayalı ölçek ve anket ile toplandığı, bazı çalışmalarda birden fazla veri toplama yaklaşımının kullandığı belirlenmiştir. 75 makalenin 59’unda duygu ile ilgili tanımlara yer verilmediği, 55’inde duygu konusunda herhangi bir kuramsal çerçevenin temel alınmadığı, teknolojinin en çok çevrimiçi öğrenme bağlamında ele alındığı ortaya çıkmıştır. Analiz edilen araştırmalarda duygu ile ilgili operasyonel tanımların eksikliği, araştırmacının duyguya olan yaklaşımının ve araştırma sürecini yürütme perspektifinin anlaşılmasında sınırlılığı beraberinde getirmektedir. Oysa yapılan çalışmalarda kuramsal bir çerçeveden hareket edilmesinin, ilişkileri içeren mekanizmaların anlaşılması için bir zemin oluşturacağı ileri sürülebilir. Bu durum, eğitsel bağlamda duygu ve teknoloji konusunda yapılacak çalışmalar için önceliğin nerede olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak eğitsel bağlamda duygu ve teknoloji üzerine yapılması planlanan araştırmalarda, araştırmacının perspektifini işlevsel tanımlamalar, modeller ve temel aldığı kuramsal çerçeve üzerinden ortaya konulmasına gereksinim olduğu ifade edilebilir. In this study, it is aimed to analyze articles regarding 'definition of emotion', 'underlying theoretical framework', the context in which technology is deal with’ that address emotion, technology and learning together in educational research literature through systematic mapping. On the one hand, it is aimed to describe the current situation and on the other to reveal where the research has evolved. 75 research articles that were published in SSCI indexed journals between 2015 and 2019 which met the specified criteria were analyzed. As a result of the analysis, undergraduate and graduate students emerged the most as a study groups. It was determined that the data were collected with a scale and questionnaire based on self report and some studies used more than one data collection approach. In 59 of 75 articles, no emotion definition was found, in 55 studies do not base any theoretical framework on emotion. Technology has turned out to be the most addressed in the context of online learning. Also, the lack of operational definitions of emotion in analyzed studies brings limitations in understanding the researcher's approach and the perspective of the research process. However, having a theoretical framework provides a basis for understanding the mechanisms involving the relationships between emotion and learning. This reveals where the priority is for studies on emotion and technology in the educational context. As a result, if a research is planned about emotion and technology in the context of education, it can be stated that researchers should reveal his/her research perspective through operational definitions, models, and theoretical frameworks.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eğitim Teknolojisi K...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  1
  citations1
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility5
  visibilityviews5
  downloaddownloads3
  Powered by BIP!
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Demirkazık, Mehtap; Koltaş, İsmail Soner; İnceboz, Tonay; Korkmaz, Metin; +1 Authors

  Objective: Alveolar echinococcosis (AE) is one of the most lethal parasitic zoonoses in the Northern Hemisphere, and early serological detection is important to start treatment and to improve survival. A total of 50 sera samples of patients diagnosed as having various diseases were examined for by two different serological diagnostic methods. Methods: Em2-Em18 ELISA (Bordier Affinity Products, Crissier, Switzerland) and Echinococcus Western Blot immünoglobulin G (IgG) (LDBIO Diagnostics, Lyon, France) were used for analyisis. Results: A high titer of antibodies was found in 9 of 10 patients diagnosed as having AE with Em2-Em18 ELISA, in 2 of 21 patients with cystic echinococcosis, in 1 of 2 patients with fascioliasis and in 1 patient with chronic hepatitis. the Echinococcus Western Blot IgG test, used as a confirmatory test, showed IgG antibody in 85.7% (18/21) of patients with CE, while all serum samples of 10 patients with AE were evaluated as positive. This method yielded an incorrect diagnosis in the patient with chronic hepatitis and in the patient with granulomatous inflammation with caseification. Samples taken from patients with liver-related diseases and other parasitic-related diseases were found to be negative. Conclusion: the serological methods used in the study were found to be important in the early diagnosis of alveolar echinococcosis in the endemic areas, since it could be used in sero-epidemiological studies. Amaç: Alveolar ekinokokkoz (AE) kuzey yarım kürenin ölümcül parazitik zoonozlarından biri olup erken tanı konulması ve tedaviye başlanması hayatta kalma olasılığını arttırmaktadır. Bu çalışmada, çeşitli hastalıklardan tanı almış 50 hastanın serum örneği iki farklı serolojik tanı yöntemi ile değerlendirilmiştir. Yöntemler: Çalışmada, Em2-Em18 ELISA (Bordier Affinity Products, Crissier, Switzerland) ve Echinococcus Western Blot immünoglobulin G (IgG) (LDBIO Diagnostics, Lyon, France) yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Em2-Em18 ELISA ile patolojik olarak AE tanılı 10 hastanın dokuzunda, kistik ekinokokkoz (KE) tanılı 21 hastanın ikisinde, 2 fascioliasis tanılı hastanın birinde ve bir kronik hepatitli hastada yüksek titrede antikor saptanmıştır. Doğrulayıcı test olarak kullanılan Echinococcus Western Blot IgG testi ile 10 AE hasta serumunun tamamı pozitif olarak değerlendirilirken KE hastalarının %85,7’sinde (18/21) IgG antikoru saptanmıştır. Hepatit hastasında ve kazeifiye granülomatöz enflamasyon görülen hastada ise bu yöntemle yanlış tanıya rastlanmıştır. Karaciğer ile ilgili hastalıkları olan ve diğer paraziter kaynaklı hastalıkları olan hastalardan alınan örnekler ise negatif olarak saptanmıştır. Sonuç: Çalışmada uygulanan serolojik yöntemler, endemik bölgelerde özellikle AE’nin erken tanısında ve sero-epidemiyolojik çalışmalarda kullanılabilirlik açısından önemli bulunmuştur.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Bülent Kıran; Elif Gizem Taşkıran;

  Hemşire yetersizliği sağlık kuruluşlarında verilen hasta bakım hizmetlerinin güvenliğinin ve niteliğinin azalmasına neden olan en önemli sorun kaynaklarından biridir.Bu araştırmada, hemşirelik eğitiminin tarihsel süreç içindeki gelişiminin ve ülkemizdeki hemşire insan gücünün nicelik durumunun ulusal ve uluslararası istatistiklere dayanarak saptanması amaçlanmıştır.Araştırma, 2000 yılı sonrası ulusal ve uluslararası raporların incelenmesine dayanan tanımlayıcı bir doküman analizi çalışmasıdır. Veriler, Mayıs -Temmuz 2014 tarihleri arasında konuyla ilgili resmi dokümanların elektronik veri tabanlarından taranması sonucunda sağlanmıştır.Türkiye'de Sağlık Eğitimi ve Sağlıkta İnsan gücü Durum Raporu (2014) ve Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus Projeksiyonları verileri ışığında; 2013 yılında, Türkiye'de 100.000 kişiye yaklaşık 195 hemşire düştüğü hesaplanmıştır. 2014 ÖSYM verilerinden, ülkemizde hemşire yetiştiren 119 okulun 14.319 kontenjanının mevcut olduğu belirlenmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) Onuncu Kalkınma Planı'nda, 2018 için hemşire gereksiniminin 295/100.000 olarak hedeflendiği anlaşılmaktadır.Araştırmamızda, DPT'nin 2018 için belirlediği hemşire insan gücü hedefine ulaşılabilmek için 2014 ÖSYM okul kontenjanlarının %35 oranında arttırılması gerektiği saptanmıştır. Türkiye'de hemşirelik eğitiminde, niceliği artıracak düzenlemelerle birlikte, eğitimin niteliğinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılmasının da gerekli olduğu düşünülmektedir. Deficiency in nurse number is one of the most important problems causing services' disruption in healthcare organizations, reduction in patient care's safety and quality.In this research, it is aimed detecting historically development of nursing education and quantity of nursing manpower based on national and international statistics.Research is a descriptive document analysis based on national and international reports after 2000. Data is gathered scanning documents related subject from electronic database and printed documents between MayJune 2014.According to 'Health Education in Turkey and Manpower in Health Status Report (2014)' of Health Department and Turkey Statistical Institute's Population Projections; approximately 195 nurses service per 100.000 people in 2013. It was determined as a result of SSPC's data in 2014, there are 14.319 placements by 119 schools giving nurse training. Meanwhile, nurse need is determined as 295/100,000 for 2018 in Tenth Development Plan of State Planning Organization (SPO). It was determined that SSPC's 2014 school placements should be increased by 35% for reaching SPO's target nurse manpower for 2018 in our study. It is considered that studies should be made improving education's quality besides arrangements increasing quantity of nursing education in Turkey.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Aydin B.; Yalman D.; Doğanavşargil B.; Kamer S.; +1 Authors

  Objective: To investigate the histopathological changes and the protective effect of ascorbic acid on the intestinal mucosa of the Wistar-albino rats after irradiation. Material and Methods: Thirty-two young-adult, Wistar albino rats were randomized into control, vitamin C only, radiotherapy only, and radiotherapy + vitamin C groups. Vitamin C (250 mg/kg/day) was added to the drinking water of the rats in vitamin C groups for 10 days. A single dose of 8 Gy radiotherapy was applied to the abdominal region of the rats on the eleventh day. The rats were sacrificed after 72 hours, and their all gastrointestinal tract, from distal esophagus to the anus, was removed. A 1-cm segment selected from a 5-cm proximal part of ilioceacal valve from the ileum and 5 cm distal part from the colon were analyzed regarding crypt count, abnormal epithelial cells, mucosal congestion, edema, cryptic tissue changes, villus height, structural changes, degradation and union of the villi, subepithelial detachment, and mitotic and apoptotic figure counts in the basement membrane. Results: In the radiotherapy only group; crypt count decreased, apoptotic figure count increased, the villi showed extreme degradation, union and shortening, there were lymphocyte infiltration and epithelial cells in the lumen. In the radiotherapy + vitamin C group; apoptotic figure count was very low, villus structure, cryptic and mucosal layer were preserved partially. When radiotherapy only group was compared to radiotherapy + vitamin C group, villus height differed in favor of radiotherapy + vitamin C group (p=0.001), however no differences regarding mitotic count, apoptotic figure and crypt count were found (p=0.03, p=0.524, p=0.772, respectively). Conclusion: Vitamin C protects intestinal mucosa from radiation damage, and ascorbic acid may not reduce the radiation-induced antitumor activity. Prophylactic use of vitamin C in pelvic irradiation can prevent the side effects. However, it could act as a pro-oxidant in higher doses, therefore dose-controlled studies are needed in tumor tissues. © 2014 by Türkiye Klinikleri.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  İlhan, Tuğba;

  Bu çalışmada, 2 farklı turşuluk hıyar çeşidinde (Ekol ve Vertina) farklı gübre, bitki gelişimi düzenleyici ve meyve tutturucu ticari preparat kombinasyonlarının verim ve kalite üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Toprak analiz sonucuna uygun gübreleme ile uygulamaya ek olarak yapılan yapraktan kalsiyum ve bor içeren gübreler ve bitki gelişimi düzenleyicisi Flora-x ile meyve tutturucu Full Crop-Set?ten yararlanılmıştır.Çalışma 2012 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında, Afyonkarahisar ili Beyyazı kasabasında çiftçi bahçesinde yürütülmüştür. Her parsele 30 bitki dikilmiş ve uygulamalar çiçeklenme başlangıcı, çiçeklenmeden 20 gün sonra ve çiçeklenmeden 40 gün sonra olmak üzere üç ayrı dönemde yapılmıştır.Denemede yetiştiricilik periyodunu temsilen Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan hasatlarda meyve boyu, meyve çapı, meyve ağırlığı, meyve tutumu, meyve kabuk rengi, meyve iç boşluğu oranı, bitki ve dekar başına meyve adedi, bitki ve dekar başına verim parametreleri belirlenmiş. Uygulamaların meyve kalite özellikleri üzerine etkisi her meyve sınıfı için (1., 2., 3. ve 4. boy) ayrı ayrı incelenmiştir.Çalışmada toprak gübrelemesi + Full Crop-Set + Yapraktan Ca uygulaması özellikle elde edilen verim değerleri bakımından birinci sınıf meyvelerde birim alan verimini artırdığı belirlenmiştir. Uygulamalar açısından çeşitler arasında önemli bir fark saptanmamıştır. This study was carried out to determine the effects of different fertilizers, plant growth regulators and a commercial preparation combination as fruit set on yield and quality of two different pickling cucumber cultivar (Ekol and Vertina) cultivators. In addition according to the analytical result of the soil chemical composition a commercial fertilizer was applied. Furthermore a calcium and boron-containing fertilizers, Flora-x as a plant growth regulator and Full Crop-Set as a fruit set were applied to plant foliage.The study was carried out on July-August 2012 in the farms of Beyyazı village which is incident to Afyonkarahisar city. Each plot were sown with 30 plants and the applications were made in three separate periods started at the beginning of flowering, 20 days after flowering and 40 days after flowering.July-August which represented the highest cultivation period of the harvests in the experiment; fruit length, fruit diameter, fruit weight, fruit set, fruit peel color, fruit internal space ratio, the number of fruit per plant-hectare and yield were evalvated. In addition, the effect of treatments on fruit guilty were evaluated for each fruit size and quality features were examined separately.In this study, soil fertilizer application+ Full Crop-Set + Ca foliage application has increased the yield per unit area especially in the 1. length of fruit. There were also insignificant differences between varieties in terms of applications. 83

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.