Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
23,308 Research products, page 1 of 2,331

 • LV
 • Latvian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Siņenko, Nadežda;
  Country: Latvia
 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Vanags, J; Butāne, I; Štaube, T;
  Publisher: Riga Technical University
  Country: Latvia

  Pētījumā galvenā uzmanība tiek veltīta ilgtspējīgai investīciju videi, kas ir nozīmīgākais aspekts gan valsts ilgtspējīgas attīstības veidošanā un tautsaimniecības konkurētspējas palielināšanā investīciju piesaistē, gan investīciju projektu īstenošanā uzņēmējdarbības līmenī. Ilgtspējīgas investīciju vides teorētisko aspektu izstrādei darba autori izmanto Vācijas zinātnieku izstrādāto Darmštates ilgtspējīgas investēšanas modeli. Darmštates modelis izstrādāts, izmantojot Gētes un Hohenheimeras universitātes zinātnieku izveidoto ilgtspējīgas investēšanas vides kritērijus, kas sadalīti vairākās, savstarpēji saderīgās un mijiedarbībā esošās grupās. Nozīmīgākās Darmštates modeļa nepilnības ir saistītas ar ilgtspējīgas investēšanas procesa izolāciju no reālās investīciju vides. Zinot, ka tirgus ekonomiskajā sistēmā komersanti uzvedas racionāli, viņi centīsies izmantot konkrētā investīciju vidē esošās iespējas, lai maksimizētu neto naudas plūsmu. Tāpēc Darmštates modeļa īstenošana praksē tiek saistīta ar ievērojamu valsts iejaukšanās pastiprināšanu un dabisko tirgus pašregulēšanās procesu efektivitātes būtisku samazinājumu. Lai mazinātu identificētās nepilnības, pētījuma autori piedāvā pilnveidot Darmštates modeli, izmantojot sistēmiskas pieejas metodi. Tādējādi tiek iegūta sistēma, kuras funkcionēšanas mērķis atbilst ilgtspējīgas attīstības mērķim.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Vendta, Arita;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Darba mērķis ir noskaidrot problēmas, kas saistītas ar publisko un privāto tiesību nošķiršanu ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā. Darbā ir aplūkots ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu normatīvais regulējums un ar to saistītā tiesu prakse, apskatīta pastāvošā diskusija par publisko tiesību līguma tiesisko dabu, lai saprastu apstākļus kādēļ likumā projekta īstenošanas līgums nosaukts par civiltiesisku līgumu, lai gan tas pēc savas dabas atbilst publisko tiesību līgumam, analizēts iestāžu projekta īstenošanas laikā pieņemto lēmumu tiesiskais statuss, ka arī apskatīta strīdu, kas saistīti ar projekta īstenošanas līgumu, risināšanas kārtība un ar to saistītās problēmas. Autore secina, ka likumdevējs, nosakot, ka projekta īstenošanas līgums ir civiltiesisks līgums, ir vēlējies tikai noteikt strīdu risināšanas jurisdikciju, un šāda izvēle tiek pamatota ar to, ka civilprocess var nodrošināt efektīvāku nepamatoti izlietota finansējuma atgūšanu. Darbā autore norāda uz problēmām, ko rada šāda pieeja. Aim of the Bachelor thesis is to point out problems in distinction of public and private law in implementation of projects financed by EU funds and other financial mechanisms. There are normative regulation of EU funds and other financial mechanisms reviewed as well as related court practice, and ongoing discourse on legal nature of project implementation contract, to understand reasons why legislature decided to consider this contract as private law contract, despite the fact that it corresponds to features of public law contract. In addition, the nature of decisions made by authorities related to project implementation and dispute settlement order is analyzed. Author concludes that by calling project implementation agreement a private law agreement legislature intended just to determine jurisdiction of disputes in respect to effectiveness of civil procedure in recovery of unduly spending in projects. The bachelor thesis points out the problems that this approach is causing.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Kramzaka, Anaisa;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Qualification work author Anaisa Kramzaka. Theme of work: Development of mathematical skills of 2-3 year old children in activities with objects. Purpose of the work: to study the development of mathematical skills of 2-3 year old children using activities with objects. In the theoretical part of the work was analyzed mathematics pedagogy, its characteristics and methods. The development of mathematical skills in preschool age was studied, taking into account the characteristics of 2-3 year old children. The theoretical part summarized several findings of pedagogy, pedagogues, psychologists and professors about mathematical pedagogy, its methods and possibilities to promote children's mathematical activities with objects in various everyday situations. 27 literature sources were analyzed. The method of theoretical research and the method of empirical data collection were used in the work, tasks were set. 1.Theoretical analysis of mathematical pedagogy and mathematical skills in activities with preschool objects. 2.To describe the development of 2-3 year old children in study aspect. 3.To find out mathematical methods and techniques in working with subjects to promote children's development. 4.To explore the development of mathematical skills in activities with objects on the promotion of the concepts of mathematical language - “one and many,” “the number of subjects in the amount of three”. 5.Draw conclusions and proposals. The study was based on that, to explore of the development of mathematical skills of 2-3 year old children’s in activities with objects to assess development. An empirical study was conducted in which several research methods were used (pedagogical observation, experimental activity, pedagogical activity). Two criteria were chosen for the development of mathematical skills of 2-3 year old children in activities with assessment of the development of objects - one and many concepts are distinguished and the number of subjects is three. After that, the author developed games with objects to develop mathematical skills. The mathematical abilities of the group of children were evaluated at the beginning of the explore and the data were recorded in the protocol. After that, the author did pedagogical work using various play activities to promote children's activities with objects. After which the mathematical skills of the group children were re-evaluated at the end of the study and the data were recorded in the protocol. The research result was then analyzed and conclusions drawn. It is researched and demonstrated by the tasks that activities with objects and pedagogical methods can develop mathematical skills in 2-3 year old children. The work contains pages, 20 pictures, 4 tables and 3 attachments. Keywords: mathematics skills, pedagogy, activities with objects. Kvalifikācijas darba autore Anaisa Kramzaka. Darba tēma: 2-3 gadīgu bērnu matemātisko prasmju veidošanās darbībās ar priekšmetiem. Darba mērķis: izpētīt 2–3 gadus vecu bērnu matemātiskās prasmes veidošanos, izmantojot darbības ar priekšmetiem. Darba teorētiskā daļa tika analizēta matemātikas pedagoģija, tās raksturojums un metodes. Tika izpētītas matemātisko prasmju attīstība pirmskolas vecumā, ņemot vērā 2-3 gadus vecu bērnu raksturojums. Teorētiskajā daļā tika apkopoti vairākas pedagoģijas, pedagogu, psihologu un profesoru atziņas par matemātikas pedagoģiju, tās metodēm un iespējām sekmēt bērnu matemātiskās darbības ar priekšmetiem dažādas ikdienas situācijās. Darbā tika izmantoti 27 literatūras avoti. Darbā tika izmantota teorētiskās pētīšanas metode un empīrisko datu vākšanas metode, izvirzīti uzdevumi. 1.Teorētiski analizēt matemātikas pedagoģiju un matemātiskās prasmes darbībās ar priekšmetiem pirmsskolā. 2.Raksturot 2-3 gadus vecu bērnu attīstību pētījuma aspektā. 3.Izzināt matemātikas metodes un paņēmienus darbībā ar priekšmetiem, bērnu attīstības sekmēšanai. 4.Izpētīt matemātisko prasmju veidošanos darbībās ar priekšmetiem par matemātiskas valodas jēdzienu sekmēšanu – “viens un daudz,” “priekšmetu skaits trīs apjomā”. 5.Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Pētījums balstījās uz to, lai izpētītu 2-3 gadus vecu bērnu matemātisko prasmju veidošanos darbībās ar priekšmetiem, attīstības novērtēšanai. Tika veikts empīriskais pētījums, kurā tika izmantotas vairākas pētījuma metodes (pedagoģiskais novērojums, izmēģinājuma darbība, pedagoģiskā darbība). Tika izvēlēti divi kritēriji 2-3 gadus vecu bērnu matemātisko prasmju veidošanai darbībās ar priekšmetiem attīstības novērtēšanai – atšķir jēdzienus viens un daudz un priekšmetus skaitu trīs apjomā. Pēc tam autore izstrādāja rotaļdarbības ar priekšmetiem, matemātisko spēju attīstīšanai. Tika veikta grupas bērniem matemātisko spēju novērtēšana pētījuma sākumā un dati fiksēti protokolā. Pēc tam autore veica pedagoģisko darbu izmantojot dažādas rotaļdarbības, lai sekmētu bērnu darbošanos ar priekšmetiem. Pēc kura tika veikta atkārtota grupas bērnu matemātisko prasmju novērtēšana pētījuma beigās un datu fiksēšana protokolā. Pēc tam tika veikta pētījuma rezultāta analīze un secinājumu izdarīšana. Darbā ir izpētīts un ar kritēriju uzdevumiem ir pierādīts ka darbības ar priekšmetiem un pedagoģijas metodēm var attīstīt matemātiskās prasmes 2-3 gadus veciem bērniem. Darbs satur 57 lapas, 20 attēlus, 4 tabulas un 3 pielikumus.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Ivita Faituša;
  Publisher: LU Akadēmiskais apgāds
  Country: Latvia

  Ivitas Faitušas veidotajā pašvaldību iekšējā audita pievienotās vērtības jeb ieguvumu sarakstā nozīmīgākie elementi ir pašvaldības vadības, budžeta plānošanas un izpildes kontroles uzlabošana, vienotas lietvedības darba un dokumentu aprites nodrošināšana, domes un pašvaldības organizatoriskā un tehniskā darba veikšana un koordinēšana, kā arī iepirkumu procesu pilnveidošana un personāla vadības sistēmu efektīvāka nodrošināšana. Pamatojoties uz veikto pētījumu un tam atbilstošajiem secinājumiem, I. Faituša ir izstrādājusi priekšlikumus, ar kuriem būtu iespējams uzlabot valsts pārvaldes iekšējā audita kvalitāti un ieviest vienotu iekšējā audita funkciju Latvijas pašvaldībās. Monogrāfija izdota Latvijas Universitātes Zinātniskās darbības attīstības projekta Nr. AAP 2018/130 “Monogrāfija Iekšējā audita izvērtējums un attīstības iespēju analīze Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās” ietvaros, ar Grant Thornton Baltic Latvijā un SIA If Birojs atbalstu.

 • Publication . Master thesis . 2021
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Barena, Dina;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  The subject of the master's thesis is “Qualification problems of petty hooliganism”. The aim of the master's thesis is to find solutions to problematic issues by analysing court practice and case law, including researching foreign legal regulations, researching, understanding, and characterizing petty hooliganism as an administrative violation. To achieve the target, three tasks were created. Implementing the set goal and tasks, court rulings in 310 administrative violation cases in the period from 2011 to 2021 were analysed, a total of 310 judgments of the court of first instance and 60 judgments of the court of appeal, including case law, were studied. Analysing the composition of the administrative violation – petty hooliganism – in the master's thesis and focusing on the analysis of qualifying activities, the author concluded that each of them can be filled with content, as well as the legal provisions allows the extension of a person's hooligan activities, provided that activities interfere with public peace and order. Keywords: petty hooliganism, qualification, swearword, analysis of court practice. Maģistra darba tēma ir “Sīkā huligānisma kvalifikācijas problēmas”. Maģistra darba mērķis ir veicot pamatā tiesu prakses un judikatūras analīzi, tai skaitā, pētot ārvalstu tiesisko regulējumu, pētīt, izprast un raksturot sīko huligānismu kā administratīvo pārkāpumu, rast risinājumus problemātiskajiem jautājumiem. Mērķa sasniegšanai izvirzīti trīs uzdevumi. Īstenojot izvirzīto mērķi un uzdevumus analizēti tiesu nolēmumi 310 administratīvo pārkāpumu lietās laika periodā no 2011.gada līdz 2021.gadam, kopā izpētīti 310 pirmās instances tiesas spriedumi un 60 apelācijas instances tiesas spriedumi, arī judikatūra. Maģistra darbā analizējot administratīvā pārkāpuma – sīkais huligānisms – sastāvu un padziļināti pievēršoties kvalificējošo darbību analīzei autore secināja, ka katru no tām ir iespējams piepildīt ar saturu, kā arī tiesību norma ļauj personas huligānisko darbību loku paplašināt, ja vien darbības traucē sabiedrisko mieru un kārtību. Atslēgvārdi: sīkais huligānisms, kvalifikācija, lamu vārdi, tiesu prakses analīze.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Kārkliņa, Egija;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  One of the alternative dispute settlement mechanisms, which has only recently entered Latvia, is mediation, which should be given special attention in the author's opinion, as it is also an extremely common form of dispute settlement in foreign countries. Mediation should not only be used in family, labour, commercial disputes, real estate, heritage disputes, but also in any dispute between the parties aimed at achieving a mutually beneficial solution. Worldwide mediation has been widely used since the 70’s of the last century and is recognised as a structured method. The mediation process is particularly important in family disputes, where litigation can have an impact not only on the couple in question, but also on their children. In disputes involving children, mediation allows conflicting parties to re-establish mutual communication, enabling them to continue to address child care together. Despite the fact that Latvia has more than ten years of mediation, we are still at the beginning of the road. The subject of the author's work is topical and worthy of research, as it may also affect the interests of the child, which, as it is known, prevail over the interests of adults (this is derived from the stale documents and the laws and regulations of Latvia). The subject of the work study is the legal relationship between the parties involved in the mediation process. The subject of the work study is the legal framework for mediation and its practical aspects. The aim of the work is to explore the application of the mediation process to civil disputes, to identify potential problems in the sample and to make proposals for their solution, namely in the context of development prospects for mediation. In order to achieve this goal, the author sets out the following work tasks, which correspond essentially to the bachelor's work structure: exploring the development of mediation in the world and Latvia; analysing the basic principles of mediation; examining the specifics of mediation in the divorce and maintenance process; and addressing the current issues of mediation by providing proposals for their solution. As part of the work, answers were found to the following question: what can be improved in order to develop the dissemination of the mediation process and the understanding of the parties? It was found that the current challenges could be addressed through legislation. The work consists of an introduction, 4 (four) chapters and a summary. The total volume of work is 46 pages. Viens no alternаtīvajiеm strīdu risināšanas mehānismiem, kas tikai nesen ir iegājis Latvijā ir mediācija, kuram, autores ieskatā ir pievēršama īpaša uzmanība, jo arī ārvalstīs tas ir ārkārtīgi izplatīts strīdu izšķiršanas vеids. Mediācija ir izmantojama ne tikai ģimenes, darba, komercstrīdos, nekustamā īpašuma, mantojuma strīdos, bet tāpat jebkurās strīdīgajās situācijās starp pusēm, kuras mērķis ir abpusēji izdevīga risinājuma panākšana. Mediācija pasaulē plaši tiek izmantota jau kopš pagājušā gadsimta 70.gadiem un ir atzīstama par strukturētu metodi. Mediācijas process ir īpaši nozīmīgs ģimenes strīdos, kur tiesāšanās var atstāt ietekmi ne tikai uz konkrēto pāri, bet arī viņu bērniem. Strīdos, kur iesaistīti bērni, mediācija ļauj konfliktējošām pusēm atjaunot savstarpējo komunikāciju, radot iespēju arī turpmāk kopā risināt jautājumus par bērnu aprūpi. Neskatoties uz to, ka Latvijā mediācijas pirmsākumi meklējami vairāk nekā desmit gadus atpakaļ, mēs vēl atrodamies ceļa sākumā. Autores darba tēma ir aktuāla un izpētes vērta, jo var skart arī bērna intereses, kuras, kā zināms, prevalē pār pieaugušo interesēm (tas izriet no starptautiskajiem dokumentiem un Latvijas normatīvajiem aktiem). Darba izpētes objekts ir tiesiskās attiecības starp mediācijas procesā iesaistītajām pusēm. Darba pētījuma priekšmets ir mediācijas tiesiskais regulējums un tā praktiskie aspekti. Darba mērķis ir izpētot mediācijas procesa piemērošanu ģimenes tiesību strīdos, konstatēt iespējamās problēmas praksē un sniegt priekšlikumus to risinājumam, respektīvi, mediācijas attīstības perspektīvu kontekstā. Lai minēto mērķi sasniegtu, autore izvirza sekojošus darba uzdevumus, kas pēc būtības atbilst bakalaura darba struktūrai: izpētīt mediācijas attīstību pasaulē un Latvijā; izanalizēt mediācijas pamatprincipus; aplūkоt mediācijas specifiku laulības šķiršanas un uzturlīdzekļu piedziņas procesā, kā arī aplūkot aktuālos mediācijas problēmjautājumus, sniedzot priekšlikumus to risinājumam. Darba ietvaros tika rastas atbildes un izvirzīts šāds jautājums: kas uzlabojams, lai attīstītu mediācijas procesa izplatību un pušu izpratni par to? Tika konstatēts, ka aktuālos problēmjautājumus iespējams risināt ar normatīvo aktu palīdzību. Darbs sastāv no ievada, 4 (četrām) nodaļām un kopsavilkuma. Kopējais darba apjoms ir 46 lappuses.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Danovskis, Gunārs;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Objektu atpazīšana un analīze ir fundamentāla problēma attēlu apstrādē. Attēlā esošo objektu analīze ir ikdienišķa procedūra mūsdienu attēlu analīzē un apstrādē. Objektu izcelšanas risinājumi ir svarīgi tālākā objektu analīzē un apstrādē, piemēram cilvēku, mašīnu un citu svarīgu objektu, kas satur informāciju izcelšanai attēlā. Bakalaura darbā „Attēla fona nošķiršanas paņēmieni objektu izcelšanai” tiek apskatīti esošie fona nošķiršanas paņēmieni. Šie paņēmieni tiek aprakstīti teorētiski un arī pārbaudīti praktiski uz dažādiem ieejas datiem. Tiek veikta šo metožu salīdzināšana pēc noteiktiem kritērijiem. Image background separation methods for object highlighting Object recognition and analysis is a fundamental problem in image processing. Existing object analysis is a daily procedure in the field of image analysis and processing. Object highlighting solutions are essential in further object analysis and processing, for example to highlight cars, humans or other important objects that hold some kind of information. In this bachelor thesis several background subtraction methods are reviewed and tasted using different input data. At the end these methods are evaluated based on certain criteria.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Greizis, Mārtiņš;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Cardiovascular disease is a major public health problem in both Latvia and EU. Since 2004 in Latvia they use non-invasive cardiac examination methods as MSCT, which investigates not only the coronary arterys, but also a heart us a whole and anatomical structures around. MSCT coronary angiography is a minimally invasive, 3D imaging method, which have expanded their clinical information, allowing the visualization of anatomical structures of heart and coronary arteries of their anatomical environment. Imaging has one of the main roles in treatment planning for patients with heart disease. One of the main problems in MSCT is the use of contrast medium taking into account the patient's physical indicators and parameters so as to get the most informative diagnostic images. The theme of Bachelor paper is "Physical and physiologic factors on the enhancement density in CT examinations." Its aim is to identify factors that influence the quality of contrast medium enhancement in MSCT cardiac exams, studying the body influences at the anatomical structure contrast medium enhancement density in radiographic imaging. Research method: retrospective quantitative method. Paper capacity - 35 pages. Used 19 literature and information sources. The paper consists of 4 sections, subsections 4; 2 pictures, 1 table, 10 graphs, 5 annexes. Sirds un asinsvadu slimības ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma gan Latvijā, gan ES. Kopš 2004. gada Latvijā izmanto neinvazīvas sirds izmeklēšanas metodes kā MSCT, ar kurām izmeklē ne tikai vainagartērijas, bet arī sirdi kopumā un anatomiskās struktūras ap to. MSCT-koronārā angiogrāfija ir minimāli invazīva, 3D attēlveidošanas metode, kura ir paplašinājuši klīnisko informāciju, ļaujot vizualizācijai sirds anatomiskās struktūras un koronārās artērijas to anatomiskajā vidē. Attēldiagnostikai ir viena no noteicošajām lomām ārstēšanas plānošanai pacientiem ar sirds slimībām. MSCT izmeklējumos viena no galvenajām problēmām ir kontrasta parametru izmantošana ņemot vērā pacienta fizikālos rādītājus un parametrus, tā, lai iegūtu maksimāli informatīvu diagnostisko attēlu. Bakalaura darba tēma ir „Fizikālo un fizioloģisko faktoru ietekme uz kontrastējuma densitāti datortomogrāfijas izmeklējumos”. Tās mērķis ir noskaidrot faktorus, kas ietekmē kontrastējuma densitāti sirds anatomiskās struktūrās. Pētījumā tika izmantota kvantitatīvi retrospektīva pētījuma metode. Darba apjoms – 35 lpp. Izmantoti 19 literatūras un informācijas avoti. Darbs sastāv no: 4 nodaļām, 5 apakšnodaļām, 2 attēliem, 1 tabulas, 10 diagrammām, 5 pielikumiem.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Studente, Aija;
  Publisher: RPIVA
  Country: Latvia

  Promocijas darba mērķis ir pētīt vispārizglītojošā internātpamatskolā dzīvojošo pusaudžu dzīvesdarbības prasmes un izstrādāt teorētiski pamatotu pedagoģiskās darbības modeli dzīvesdarbības prasmju apguvei, to eksperimentāli pārbaudīt. Pētījuma aktualitāti nosaka fakts, ka internātpamatskolas pedagoģiskais process nav pētīts, internātskolu praksē nav konsekventas izpratnes par to, kā dzīvesdarbības prasmju apguvi savienot ar mācību un audzināšanas procesu, kā arī teorētiski pamatotu un empīriski pārbaudītu dzīvesdarbības prasmju apguves kritēriju un rādītāju nepieciešamība skolu (internātpamatskolu) pedagoģijas teorijā un praksē. Promocijas darbā autore analizē darbības, dzīvesdarbības būtību un konkretizē jēdzienu dzīvesdarbības prasmes. Uz zinātniskās literatūras analīzes pamata atklāta dzīvesdarbības prasmju veidošanās darbībā, tās objektīvie un subjektīvie komponenti, pamatojot dzīvesdarbības prasmju nepieciešamību internātpamatskolā, kas nosaka tālāko skolēnu sekmīgu dzīvesdarbību. Definēti subjektīvie sekmīgu dzīvesdarbību veicinošie faktori: motivētība, mērķtiecība, patstāvība, pašattīstība. Promocijas darbā atklāti pedagoģiskie nosacījumi pusaudžu dzīvesdarbības prasmju sekmīgai attīstībai vispārizglītojošas internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā. Pētījuma gaitā izstrādāta un empīriski pārbaudīta dzīvesdarbības prasmju veidošanās procesuālā struktūra, dzīvesdarbības prasmju kritēriji un rādītāji. Izveidots teorētiski pamatots dzīvesdarbības prasmju apguves modelis pusaudžiem, noteikti tā nozīmīgākie struktūrkomponenti, akcentējot ģimeniskuma un sadarbības nozīmi. Empīriskā pētījuma rezultāti apstiprina aizvirzīto hipotēzi par dzīvesdarbības prasmju apguvi internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā. Pētījuma bāzi veido Balvu novada Tilžas internātpamatskolas, Liepājas novada Vaiņodes internātpamatskolas, Alūksnes novada Liepnas internātpamatskolas un Jēkabpils novada Biržu internātpamatskolas 140 skolēni un 69 skolotāji. Promocijas darbu veido divas daļas, nobeigums, literatūras saraksts un pielikumi. Darba pamatteksts izklāstīts uz 156 lappusēm, to ilustrē 36 attēli, 9 tabulas. Literatūras un avotu sarakstā iekļauti 307 izdevumu nosaukumi latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Pievienots 21 pielikums. Atslēgvārdi: darbība, dzīvesdarbība, prasmes, dzīvesdarbības prasmes, internātpamatskolas pedagoģiskais process. The goal of the PhD dissertation is to study the lifeskills of adolescents living in a general boarding elementary school and to develop theoretically based pedagogical operating model for acquisition of lifeskills, and to examine it experimentally. Topicality of the research has been determined by the fact that the pedagogical process of the boarding elementary school has not been researched yet; there is no consequent understanding, how to relate acquisition of lifeskills with learning and upbringing process, as well as the necessity of theoretically based and empirically examined criteria and indicators of lifeskills’ acquisition in the pedagogical theory and practice of schools (boarding elementary schools). The author of the PhD dissertation analyses nature of activity, lifeskills activity and specifies the notion of lifeskills. Building of lifeskills in actions, its objective and subjective components are discovered on the basis of scientific literature analysis by justifying the necessity of lifeskills at boarding elementary school, which determines further successful life activities of pupils. The following subjective contributing factors of lifeskills have been defined: motivatedness, purposefulness, self-independence, self-development. In the PhD dissertation pedagogical conditions for successful development of adolescents’ lifeskills in the pedagogical process of general boarding elementary school are discovered. During the research period the procedural structure of lifeskills’ building has been developed and empirically examined, as well as criteria and indicators of lifeskills. Theoretically-based model for acquisition of lifeskills for adolescents has been created; the most significant structural components emphasizing importance of family and cooperation has been determined. Results of empirical research approve the stated hypothesis about acquisition of lifeskills in the pedagogical process of boarding elementary school. Research base consists of 140 pupils and 69 teachers of Balvi Municipality Tilža Boarding Elementary School, Alūksne Municipality Liepna Boarding Elementary School and Jēkabpils Municipality Biržu Boarding Elementary School.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
23,308 Research products, page 1 of 2,331
 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Siņenko, Nadežda;
  Country: Latvia
 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Vanags, J; Butāne, I; Štaube, T;
  Publisher: Riga Technical University
  Country: Latvia

  Pētījumā galvenā uzmanība tiek veltīta ilgtspējīgai investīciju videi, kas ir nozīmīgākais aspekts gan valsts ilgtspējīgas attīstības veidošanā un tautsaimniecības konkurētspējas palielināšanā investīciju piesaistē, gan investīciju projektu īstenošanā uzņēmējdarbības līmenī. Ilgtspējīgas investīciju vides teorētisko aspektu izstrādei darba autori izmanto Vācijas zinātnieku izstrādāto Darmštates ilgtspējīgas investēšanas modeli. Darmštates modelis izstrādāts, izmantojot Gētes un Hohenheimeras universitātes zinātnieku izveidoto ilgtspējīgas investēšanas vides kritērijus, kas sadalīti vairākās, savstarpēji saderīgās un mijiedarbībā esošās grupās. Nozīmīgākās Darmštates modeļa nepilnības ir saistītas ar ilgtspējīgas investēšanas procesa izolāciju no reālās investīciju vides. Zinot, ka tirgus ekonomiskajā sistēmā komersanti uzvedas racionāli, viņi centīsies izmantot konkrētā investīciju vidē esošās iespējas, lai maksimizētu neto naudas plūsmu. Tāpēc Darmštates modeļa īstenošana praksē tiek saistīta ar ievērojamu valsts iejaukšanās pastiprināšanu un dabisko tirgus pašregulēšanās procesu efektivitātes būtisku samazinājumu. Lai mazinātu identificētās nepilnības, pētījuma autori piedāvā pilnveidot Darmštates modeli, izmantojot sistēmiskas pieejas metodi. Tādējādi tiek iegūta sistēma, kuras funkcionēšanas mērķis atbilst ilgtspējīgas attīstības mērķim.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Vendta, Arita;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Darba mērķis ir noskaidrot problēmas, kas saistītas ar publisko un privāto tiesību nošķiršanu ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā. Darbā ir aplūkots ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu normatīvais regulējums un ar to saistītā tiesu prakse, apskatīta pastāvošā diskusija par publisko tiesību līguma tiesisko dabu, lai saprastu apstākļus kādēļ likumā projekta īstenošanas līgums nosaukts par civiltiesisku līgumu, lai gan tas pēc savas dabas atbilst publisko tiesību līgumam, analizēts iestāžu projekta īstenošanas laikā pieņemto lēmumu tiesiskais statuss, ka arī apskatīta strīdu, kas saistīti ar projekta īstenošanas līgumu, risināšanas kārtība un ar to saistītās problēmas. Autore secina, ka likumdevējs, nosakot, ka projekta īstenošanas līgums ir civiltiesisks līgums, ir vēlējies tikai noteikt strīdu risināšanas jurisdikciju, un šāda izvēle tiek pamatota ar to, ka civilprocess var nodrošināt efektīvāku nepamatoti izlietota finansējuma atgūšanu. Darbā autore norāda uz problēmām, ko rada šāda pieeja. Aim of the Bachelor thesis is to point out problems in distinction of public and private law in implementation of projects financed by EU funds and other financial mechanisms. There are normative regulation of EU funds and other financial mechanisms reviewed as well as related court practice, and ongoing discourse on legal nature of project implementation contract, to understand reasons why legislature decided to consider this contract as private law contract, despite the fact that it corresponds to features of public law contract. In addition, the nature of decisions made by authorities related to project implementation and dispute settlement order is analyzed. Author concludes that by calling project implementation agreement a private law agreement legislature intended just to determine jurisdiction of disputes in respect to effectiveness of civil procedure in recovery of unduly spending in projects. The bachelor thesis points out the problems that this approach is causing.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Kramzaka, Anaisa;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Qualification work author Anaisa Kramzaka. Theme of work: Development of mathematical skills of 2-3 year old children in activities with objects. Purpose of the work: to study the development of mathematical skills of 2-3 year old children using activities with objects. In the theoretical part of the work was analyzed mathematics pedagogy, its characteristics and methods. The development of mathematical skills in preschool age was studied, taking into account the characteristics of 2-3 year old children. The theoretical part summarized several findings of pedagogy, pedagogues, psychologists and professors about mathematical pedagogy, its methods and possibilities to promote children's mathematical activities with objects in various everyday situations. 27 literature sources were analyzed. The method of theoretical research and the method of empirical data collection were used in the work, tasks were set. 1.Theoretical analysis of mathematical pedagogy and mathematical skills in activities with preschool objects. 2.To describe the development of 2-3 year old children in study aspect. 3.To find out mathematical methods and techniques in working with subjects to promote children's development. 4.To explore the development of mathematical skills in activities with objects on the promotion of the concepts of mathematical language - “one and many,” “the number of subjects in the amount of three”. 5.Draw conclusions and proposals. The study was based on that, to explore of the development of mathematical skills of 2-3 year old children’s in activities with objects to assess development. An empirical study was conducted in which several research methods were used (pedagogical observation, experimental activity, pedagogical activity). Two criteria were chosen for the development of mathematical skills of 2-3 year old children in activities with assessment of the development of objects - one and many concepts are distinguished and the number of subjects is three. After that, the author developed games with objects to develop mathematical skills. The mathematical abilities of the group of children were evaluated at the beginning of the explore and the data were recorded in the protocol. After that, the author did pedagogical work using various play activities to promote children's activities with objects. After which the mathematical skills of the group children were re-evaluated at the end of the study and the data were recorded in the protocol. The research result was then analyzed and conclusions drawn. It is researched and demonstrated by the tasks that activities with objects and pedagogical methods can develop mathematical skills in 2-3 year old children. The work contains pages, 20 pictures, 4 tables and 3 attachments. Keywords: mathematics skills, pedagogy, activities with objects. Kvalifikācijas darba autore Anaisa Kramzaka. Darba tēma: 2-3 gadīgu bērnu matemātisko prasmju veidošanās darbībās ar priekšmetiem. Darba mērķis: izpētīt 2–3 gadus vecu bērnu matemātiskās prasmes veidošanos, izmantojot darbības ar priekšmetiem. Darba teorētiskā daļa tika analizēta matemātikas pedagoģija, tās raksturojums un metodes. Tika izpētītas matemātisko prasmju attīstība pirmskolas vecumā, ņemot vērā 2-3 gadus vecu bērnu raksturojums. Teorētiskajā daļā tika apkopoti vairākas pedagoģijas, pedagogu, psihologu un profesoru atziņas par matemātikas pedagoģiju, tās metodēm un iespējām sekmēt bērnu matemātiskās darbības ar priekšmetiem dažādas ikdienas situācijās. Darbā tika izmantoti 27 literatūras avoti. Darbā tika izmantota teorētiskās pētīšanas metode un empīrisko datu vākšanas metode, izvirzīti uzdevumi. 1.Teorētiski analizēt matemātikas pedagoģiju un matemātiskās prasmes darbībās ar priekšmetiem pirmsskolā. 2.Raksturot 2-3 gadus vecu bērnu attīstību pētījuma aspektā. 3.Izzināt matemātikas metodes un paņēmienus darbībā ar priekšmetiem, bērnu attīstības sekmēšanai. 4.Izpētīt matemātisko prasmju veidošanos darbībās ar priekšmetiem par matemātiskas valodas jēdzienu sekmēšanu – “viens un daudz,” “priekšmetu skaits trīs apjomā”. 5.Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Pētījums balstījās uz to, lai izpētītu 2-3 gadus vecu bērnu matemātisko prasmju veidošanos darbībās ar priekšmetiem, attīstības novērtēšanai. Tika veikts empīriskais pētījums, kurā tika izmantotas vairākas pētījuma metodes (pedagoģiskais novērojums, izmēģinājuma darbība, pedagoģiskā darbība). Tika izvēlēti divi kritēriji 2-3 gadus vecu bērnu matemātisko prasmju veidošanai darbībās ar priekšmetiem attīstības novērtēšanai – atšķir jēdzienus viens un daudz un priekšmetus skaitu trīs apjomā. Pēc tam autore izstrādāja rotaļdarbības ar priekšmetiem, matemātisko spēju attīstīšanai. Tika veikta grupas bērniem matemātisko spēju novērtēšana pētījuma sākumā un dati fiksēti protokolā. Pēc tam autore veica pedagoģisko darbu izmantojot dažādas rotaļdarbības, lai sekmētu bērnu darbošanos ar priekšmetiem. Pēc kura tika veikta atkārtota grupas bērnu matemātisko prasmju novērtēšana pētījuma beigās un datu fiksēšana protokolā. Pēc tam tika veikta pētījuma rezultāta analīze un secinājumu izdarīšana. Darbā ir izpētīts un ar kritēriju uzdevumiem ir pierādīts ka darbības ar priekšmetiem un pedagoģijas metodēm var attīstīt matemātiskās prasmes 2-3 gadus veciem bērniem. Darbs satur 57 lapas, 20 attēlus, 4 tabulas un 3 pielikumus.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Ivita Faituša;
  Publisher: LU Akadēmiskais apgāds
  Country: Latvia

  Ivitas Faitušas veidotajā pašvaldību iekšējā audita pievienotās vērtības jeb ieguvumu sarakstā nozīmīgākie elementi ir pašvaldības vadības, budžeta plānošanas un izpildes kontroles uzlabošana, vienotas lietvedības darba un dokumentu aprites nodrošināšana, domes un pašvaldības organizatoriskā un tehniskā darba veikšana un koordinēšana, kā arī iepirkumu procesu pilnveidošana un personāla vadības sistēmu efektīvāka nodrošināšana. Pamatojoties uz veikto pētījumu un tam atbilstošajiem secinājumiem, I. Faituša ir izstrādājusi priekšlikumus, ar kuriem būtu iespējams uzlabot valsts pārvaldes iekšējā audita kvalitāti un ieviest vienotu iekšējā audita funkciju Latvijas pašvaldībās. Monogrāfija izdota Latvijas Universitātes Zinātniskās darbības attīstības projekta Nr. AAP 2018/130 “Monogrāfija Iekšējā audita izvērtējums un attīstības iespēju analīze Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās” ietvaros, ar Grant Thornton Baltic Latvijā un SIA If Birojs atbalstu.

 • Publication . Master thesis . 2021
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Barena, Dina;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  The subject of the master's thesis is “Qualification problems of petty hooliganism”. The aim of the master's thesis is to find solutions to problematic issues by analysing court practice and case law, including researching foreign legal regulations, researching, understanding, and characterizing petty hooliganism as an administrative violation. To achieve the target, three tasks were created. Implementing the set goal and tasks, court rulings in 310 administrative violation cases in the period from 2011 to 2021 were analysed, a total of 310 judgments of the court of first instance and 60 judgments of the court of appeal, including case law, were studied. Analysing the composition of the administrative violation – petty hooliganism – in the master's thesis and focusing on the analysis of qualifying activities, the author concluded that each of them can be filled with content, as well as the legal provisions allows the extension of a person's hooligan activities, provided that activities interfere with public peace and order. Keywords: petty hooliganism, qualification, swearword, analysis of court practice. Maģistra darba tēma ir “Sīkā huligānisma kvalifikācijas problēmas”. Maģistra darba mērķis ir veicot pamatā tiesu prakses un judikatūras analīzi, tai skaitā, pētot ārvalstu tiesisko regulējumu, pētīt, izprast un raksturot sīko huligānismu kā administratīvo pārkāpumu, rast risinājumus problemātiskajiem jautājumiem. Mērķa sasniegšanai izvirzīti trīs uzdevumi. Īstenojot izvirzīto mērķi un uzdevumus analizēti tiesu nolēmumi 310 administratīvo pārkāpumu lietās laika periodā no 2011.gada līdz 2021.gadam, kopā izpētīti 310 pirmās instances tiesas spriedumi un 60 apelācijas instances tiesas spriedumi, arī judikatūra. Maģistra darbā analizējot administratīvā pārkāpuma – sīkais huligānisms – sastāvu un padziļināti pievēršoties kvalificējošo darbību analīzei autore secināja, ka katru no tām ir iespējams piepildīt ar saturu, kā arī tiesību norma ļauj personas huligānisko darbību loku paplašināt, ja vien darbības traucē sabiedrisko mieru un kārtību. Atslēgvārdi: sīkais huligānisms, kvalifikācija, lamu vārdi, tiesu prakses analīze.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Kārkliņa, Egija;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  One of the alternative dispute settlement mechanisms, which has only recently entered Latvia, is mediation, which should be given special attention in the author's opinion, as it is also an extremely common form of dispute settlement in foreign countries. Mediation should not only be used in family, labour, commercial disputes, real estate, heritage disputes, but also in any dispute between the parties aimed at achieving a mutually beneficial solution. Worldwide mediation has been widely used since the 70’s of the last century and is recognised as a structured method. The mediation process is particularly important in family disputes, where litigation can have an impact not only on the couple in question, but also on their children. In disputes involving children, mediation allows conflicting parties to re-establish mutual communication, enabling them to continue to address child care together. Despite the fact that Latvia has more than ten years of mediation, we are still at the beginning of the road. The subject of the author's work is topical and worthy of research, as it may also affect the interests of the child, which, as it is known, prevail over the interests of adults (this is derived from the stale documents and the laws and regulations of Latvia). The subject of the work study is the legal relationship between the parties involved in the mediation process. The subject of the work study is the legal framework for mediation and its practical aspects. The aim of the work is to explore the application of the mediation process to civil disputes, to identify potential problems in the sample and to make proposals for their solution, namely in the context of development prospects for mediation. In order to achieve this goal, the author sets out the following work tasks, which correspond essentially to the bachelor's work structure: exploring the development of mediation in the world and Latvia; analysing the basic principles of mediation; examining the specifics of mediation in the divorce and maintenance process; and addressing the current issues of mediation by providing proposals for their solution. As part of the work, answers were found to the following question: what can be improved in order to develop the dissemination of the mediation process and the understanding of the parties? It was found that the current challenges could be addressed through legislation. The work consists of an introduction, 4 (four) chapters and a summary. The total volume of work is 46 pages. Viens no alternаtīvajiеm strīdu risināšanas mehānismiem, kas tikai nesen ir iegājis Latvijā ir mediācija, kuram, autores ieskatā ir pievēršama īpaša uzmanība, jo arī ārvalstīs tas ir ārkārtīgi izplatīts strīdu izšķiršanas vеids. Mediācija ir izmantojama ne tikai ģimenes, darba, komercstrīdos, nekustamā īpašuma, mantojuma strīdos, bet tāpat jebkurās strīdīgajās situācijās starp pusēm, kuras mērķis ir abpusēji izdevīga risinājuma panākšana. Mediācija pasaulē plaši tiek izmantota jau kopš pagājušā gadsimta 70.gadiem un ir atzīstama par strukturētu metodi. Mediācijas process ir īpaši nozīmīgs ģimenes strīdos, kur tiesāšanās var atstāt ietekmi ne tikai uz konkrēto pāri, bet arī viņu bērniem. Strīdos, kur iesaistīti bērni, mediācija ļauj konfliktējošām pusēm atjaunot savstarpējo komunikāciju, radot iespēju arī turpmāk kopā risināt jautājumus par bērnu aprūpi. Neskatoties uz to, ka Latvijā mediācijas pirmsākumi meklējami vairāk nekā desmit gadus atpakaļ, mēs vēl atrodamies ceļa sākumā. Autores darba tēma ir aktuāla un izpētes vērta, jo var skart arī bērna intereses, kuras, kā zināms, prevalē pār pieaugušo interesēm (tas izriet no starptautiskajiem dokumentiem un Latvijas normatīvajiem aktiem). Darba izpētes objekts ir tiesiskās attiecības starp mediācijas procesā iesaistītajām pusēm. Darba pētījuma priekšmets ir mediācijas tiesiskais regulējums un tā praktiskie aspekti. Darba mērķis ir izpētot mediācijas procesa piemērošanu ģimenes tiesību strīdos, konstatēt iespējamās problēmas praksē un sniegt priekšlikumus to risinājumam, respektīvi, mediācijas attīstības perspektīvu kontekstā. Lai minēto mērķi sasniegtu, autore izvirza sekojošus darba uzdevumus, kas pēc būtības atbilst bakalaura darba struktūrai: izpētīt mediācijas attīstību pasaulē un Latvijā; izanalizēt mediācijas pamatprincipus; aplūkоt mediācijas specifiku laulības šķiršanas un uzturlīdzekļu piedziņas procesā, kā arī aplūkot aktuālos mediācijas problēmjautājumus, sniedzot priekšlikumus to risinājumam. Darba ietvaros tika rastas atbildes un izvirzīts šāds jautājums: kas uzlabojams, lai attīstītu mediācijas procesa izplatību un pušu izpratni par to? Tika konstatēts, ka aktuālos problēmjautājumus iespējams risināt ar normatīvo aktu palīdzību. Darbs sastāv no ievada, 4 (četrām) nodaļām un kopsavilkuma. Kopējais darba apjoms ir 46 lappuses.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Danovskis, Gunārs;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Objektu atpazīšana un analīze ir fundamentāla problēma attēlu apstrādē. Attēlā esošo objektu analīze ir ikdienišķa procedūra mūsdienu attēlu analīzē un apstrādē. Objektu izcelšanas risinājumi ir svarīgi tālākā objektu analīzē un apstrādē, piemēram cilvēku, mašīnu un citu svarīgu objektu, kas satur informāciju izcelšanai attēlā. Bakalaura darbā „Attēla fona nošķiršanas paņēmieni objektu izcelšanai” tiek apskatīti esošie fona nošķiršanas paņēmieni. Šie paņēmieni tiek aprakstīti teorētiski un arī pārbaudīti praktiski uz dažādiem ieejas datiem. Tiek veikta šo metožu salīdzināšana pēc noteiktiem kritērijiem. Image background separation methods for object highlighting Object recognition and analysis is a fundamental problem in image processing. Existing object analysis is a daily procedure in the field of image analysis and processing. Object highlighting solutions are essential in further object analysis and processing, for example to highlight cars, humans or other important objects that hold some kind of information. In this bachelor thesis several background subtraction methods are reviewed and tasted using different input data. At the end these methods are evaluated based on certain criteria.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Greizis, Mārtiņš;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Cardiovascular disease is a major public health problem in both Latvia and EU. Since 2004 in Latvia they use non-invasive cardiac examination methods as MSCT, which investigates not only the coronary arterys, but also a heart us a whole and anatomical structures around. MSCT coronary angiography is a minimally invasive, 3D imaging method, which have expanded their clinical information, allowing the visualization of anatomical structures of heart and coronary arteries of their anatomical environment. Imaging has one of the main roles in treatment planning for patients with heart disease. One of the main problems in MSCT is the use of contrast medium taking into account the patient's physical indicators and parameters so as to get the most informative diagnostic images. The theme of Bachelor paper is "Physical and physiologic factors on the enhancement density in CT examinations." Its aim is to identify factors that influence the quality of contrast medium enhancement in MSCT cardiac exams, studying the body influences at the anatomical structure contrast medium enhancement density in radiographic imaging. Research method: retrospective quantitative method. Paper capacity - 35 pages. Used 19 literature and information sources. The paper consists of 4 sections, subsections 4; 2 pictures, 1 table, 10 graphs, 5 annexes. Sirds un asinsvadu slimības ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma gan Latvijā, gan ES. Kopš 2004. gada Latvijā izmanto neinvazīvas sirds izmeklēšanas metodes kā MSCT, ar kurām izmeklē ne tikai vainagartērijas, bet arī sirdi kopumā un anatomiskās struktūras ap to. MSCT-koronārā angiogrāfija ir minimāli invazīva, 3D attēlveidošanas metode, kura ir paplašinājuši klīnisko informāciju, ļaujot vizualizācijai sirds anatomiskās struktūras un koronārās artērijas to anatomiskajā vidē. Attēldiagnostikai ir viena no noteicošajām lomām ārstēšanas plānošanai pacientiem ar sirds slimībām. MSCT izmeklējumos viena no galvenajām problēmām ir kontrasta parametru izmantošana ņemot vērā pacienta fizikālos rādītājus un parametrus, tā, lai iegūtu maksimāli informatīvu diagnostisko attēlu. Bakalaura darba tēma ir „Fizikālo un fizioloģisko faktoru ietekme uz kontrastējuma densitāti datortomogrāfijas izmeklējumos”. Tās mērķis ir noskaidrot faktorus, kas ietekmē kontrastējuma densitāti sirds anatomiskās struktūrās. Pētījumā tika izmantota kvantitatīvi retrospektīva pētījuma metode. Darba apjoms – 35 lpp. Izmantoti 19 literatūras un informācijas avoti. Darbs sastāv no: 4 nodaļām, 5 apakšnodaļām, 2 attēliem, 1 tabulas, 10 diagrammām, 5 pielikumiem.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Studente, Aija;
  Publisher: RPIVA
  Country: Latvia

  Promocijas darba mērķis ir pētīt vispārizglītojošā internātpamatskolā dzīvojošo pusaudžu dzīvesdarbības prasmes un izstrādāt teorētiski pamatotu pedagoģiskās darbības modeli dzīvesdarbības prasmju apguvei, to eksperimentāli pārbaudīt. Pētījuma aktualitāti nosaka fakts, ka internātpamatskolas pedagoģiskais process nav pētīts, internātskolu praksē nav konsekventas izpratnes par to, kā dzīvesdarbības prasmju apguvi savienot ar mācību un audzināšanas procesu, kā arī teorētiski pamatotu un empīriski pārbaudītu dzīvesdarbības prasmju apguves kritēriju un rādītāju nepieciešamība skolu (internātpamatskolu) pedagoģijas teorijā un praksē. Promocijas darbā autore analizē darbības, dzīvesdarbības būtību un konkretizē jēdzienu dzīvesdarbības prasmes. Uz zinātniskās literatūras analīzes pamata atklāta dzīvesdarbības prasmju veidošanās darbībā, tās objektīvie un subjektīvie komponenti, pamatojot dzīvesdarbības prasmju nepieciešamību internātpamatskolā, kas nosaka tālāko skolēnu sekmīgu dzīvesdarbību. Definēti subjektīvie sekmīgu dzīvesdarbību veicinošie faktori: motivētība, mērķtiecība, patstāvība, pašattīstība. Promocijas darbā atklāti pedagoģiskie nosacījumi pusaudžu dzīvesdarbības prasmju sekmīgai attīstībai vispārizglītojošas internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā. Pētījuma gaitā izstrādāta un empīriski pārbaudīta dzīvesdarbības prasmju veidošanās procesuālā struktūra, dzīvesdarbības prasmju kritēriji un rādītāji. Izveidots teorētiski pamatots dzīvesdarbības prasmju apguves modelis pusaudžiem, noteikti tā nozīmīgākie struktūrkomponenti, akcentējot ģimeniskuma un sadarbības nozīmi. Empīriskā pētījuma rezultāti apstiprina aizvirzīto hipotēzi par dzīvesdarbības prasmju apguvi internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā. Pētījuma bāzi veido Balvu novada Tilžas internātpamatskolas, Liepājas novada Vaiņodes internātpamatskolas, Alūksnes novada Liepnas internātpamatskolas un Jēkabpils novada Biržu internātpamatskolas 140 skolēni un 69 skolotāji. Promocijas darbu veido divas daļas, nobeigums, literatūras saraksts un pielikumi. Darba pamatteksts izklāstīts uz 156 lappusēm, to ilustrē 36 attēli, 9 tabulas. Literatūras un avotu sarakstā iekļauti 307 izdevumu nosaukumi latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Pievienots 21 pielikums. Atslēgvārdi: darbība, dzīvesdarbība, prasmes, dzīvesdarbības prasmes, internātpamatskolas pedagoģiskais process. The goal of the PhD dissertation is to study the lifeskills of adolescents living in a general boarding elementary school and to develop theoretically based pedagogical operating model for acquisition of lifeskills, and to examine it experimentally. Topicality of the research has been determined by the fact that the pedagogical process of the boarding elementary school has not been researched yet; there is no consequent understanding, how to relate acquisition of lifeskills with learning and upbringing process, as well as the necessity of theoretically based and empirically examined criteria and indicators of lifeskills’ acquisition in the pedagogical theory and practice of schools (boarding elementary schools). The author of the PhD dissertation analyses nature of activity, lifeskills activity and specifies the notion of lifeskills. Building of lifeskills in actions, its objective and subjective components are discovered on the basis of scientific literature analysis by justifying the necessity of lifeskills at boarding elementary school, which determines further successful life activities of pupils. The following subjective contributing factors of lifeskills have been defined: motivatedness, purposefulness, self-independence, self-development. In the PhD dissertation pedagogical conditions for successful development of adolescents’ lifeskills in the pedagogical process of general boarding elementary school are discovered. During the research period the procedural structure of lifeskills’ building has been developed and empirically examined, as well as criteria and indicators of lifeskills. Theoretically-based model for acquisition of lifeskills for adolescents has been created; the most significant structural components emphasizing importance of family and cooperation has been determined. Results of empirical research approve the stated hypothesis about acquisition of lifeskills in the pedagogical process of boarding elementary school. Research base consists of 140 pupils and 69 teachers of Balvi Municipality Tilža Boarding Elementary School, Alūksne Municipality Liepna Boarding Elementary School and Jēkabpils Municipality Biržu Boarding Elementary School.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.