Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
591 Research products, page 1 of 60

 • CZ
 • Czech
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Hložek, Josef;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  projektem OP VK PVBV – Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.000

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Preusz, Michal;
  Publisher: Elsevier
  Country: Czech Republic

  S rozvojem archeologie konfliktu se do popředí zájmu dostává zejména výzkum bojišť, polních opevnění, obléhacích prací a táborů. Méně pozornosti archeologie věnuje systematickému studiu širšího socio‑kulturního kontextu „velkých vojenských událostí“ raného novověku. Předložená studie prezentuje současný stav a perspektivy archeologického studia stop, které zanechala třicetiletá válka ve střední Evropě v letech 1618 až 1648. Přináší základní informace nejen o bojištích, militárních pozicích a trendech ve výzkumu obětí války, ale poukazuje i na dlouhodobý zájem archeologů o zaniklé lokality a zánikové horizonty v žijících sídlech. Díky dílčím lokálním výzkumům se daří studovat globální dopady války na širší sídelní síť, její zázemí, hospodářství a rozkrývat změny, jimiž válka poznamenala společnost i kulturu doby. The development of conict archaeology has brought to the fore, in particular, the investigation of battleelds, eld fortications, siege structures and military camps. Less attention has been devoted to the systematic study of the broader socio‑cultural context of major military conicts in the early modern age. This article presents the current state and perspectives of archaeological research concerning the traces of the Thirty Years’ War in central Europe in the years 1618–1648. It brings basic information about battlefields, military positions and trends in the research into war casualties, and it also points out a long‑term interest of archaeologists in deserted sites and desertion horizons in functioning settlements. Thanks to local investigations, archaeologists can study the global impact of the war on a broader settlement network, its hinterland and economy, and disclose changes in society and culture brought about by the Thirty Years’ War.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Böhmová, Lucie;
  Publisher: viaCentrum
  Country: Czech Republic

  Ve svém příspěvku popisuji využití orální historie v hodinách dějepisu v České republice. Zaměřuji se v něm na základní školství a konkrétní realizaci projektů. Hlavním přispěním orální historie do školství je možnost propojení rodiny a školy. V článku je představeno české základní školství, propojení orální historie s dějepisem, tématické oblasti a návrhy tří konkrétních projektů. První se zabývá každodenností a tedy životem v době tzv. normalizace. Druhý s názvem Staň se průzkumníkem popisuje zaznamenání historických změn prostřednictvím proměny názvů ulic. Třetí se zabývá listopadovými událostmi roku 1989 a jeho výstupem je tzv. živé muzeum. Žáci zde prezentují své znalosti a dovednosti, které získali prostřednictvím výuky. Svými výtvory pak zdobí stěny ve třídě i chodbu školy. In my work I present possibilities of oral history usage in history lessons in the Czech Republic. I focus on primary schools and present tasks and realization of concrete projects. Main task is communication among the children and narrators, and cooperation among the families and the school. In my paper is introduced Czech elementary education, connection of oral history and history lessons, thematic areas and proposals of three concrete projects. First project is about daily life in normalization. The second one named “Become an explorer” describes record of historical changes through the street name changes. The third one deals November’s events in the 1989 and its output is “living museum”. Students present here their knowledge and skills, which they gained at the school. With their creations they decorated walls of the classes and corridors of school.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Boháčová, Ivana;
  Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  Country: Czech Republic

  A new interpretation of the depiction of the detrimental fire of Prague’s left riverbank in 1541. The author finds many concordances between the illustration and the real situation of Prague Castle and its surroundings viewed from the southeast.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Jan Kalenda;
  Publisher: Karolinum Press

  This study deals with application of the Norbert Elias’s theory of sociogenesis to the case of early Czech state formation. For this purpose we focus on the mechanisms of emergence and establishing of the state monopoly, as well as on the aspects of decentralization and privatization of state power during reign of first Přemyslid dukes – from 860 to 1230 AD. In the second place, the article tries to compare the process of sociogenesis in the Western Europe with the dynamics of state formation that was typical for the contemporary Czech lands. In this context we claim that Elias made several mistakes, because he supposed that features and mechanisms of state formation were fairly unitary everywhere Europe. We try to challenge this notion show that the history of state making in the Central European region has many autonomous and unique aspects that dif¬ferentiate it from social dynamics in other parts of the continent. From this critical pointof view, the article attempts a reformulation of Elias’s theory for the Central European area.

 • Publication . Conference object . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Liščák Vladimír;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Marco Polo and his knowledge of Asian languages Marco Polo (1254–1324) claimed (or rather his editors) that he could speak (and read) in other languages in ad dition to his own, at least five. Although he spoke little Chinese or rather not, he spoke a number of languages used in East Asia at the time – most likely Turkic (in the Kuman dialect: (lingua) tartara; tartaresce; tartaresche), which was also spoken among Mongols, Arabized Per sians, Uighurs and perhaps even he knew Mongolian. While communicating with the Great Khan, Marco Polo was almost certainly able to speak and write Mongolian. Marco Polo usually referred to Chinese local names in Persian, so it is very likely that he spoke Persian and was able to read the Arabic script. In addition, Persian was the lingua franca used throughout the region at the time even at Kublai Khan’s court. The paper brings some particular examples from Marco’s Mss.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vít Kazmar;
  Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  Country: Czech Republic

  The study offers an interpretation of Borges and Cortázar in the light of romantic irony, in particular Friedriech Schlegel’s concept from the Athenaeum fragment 37 where irony is defined as an art of controlled enthusiasm. This is something that can be found in Borges, at the level of language, in the figure of litotes, in his penchant for brevity and a relative disdain for novels. In Cortázar, the taming of enthusiasm manifests itself more openly, as a contrast of two alternating modes of speech. Thus, Borges and Cortázar embody two answers to the question of enthusiasm.

 • Publication . Article . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Stanislav Rubáš;
  Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  Country: Czech Republic

  Drawing on the extensive research on the life and thought of the German poet Friedrich Schiller (1759–1805), most prominently by his biographers Gotthold Deile and Aleksandr Ivanovich Kirpichnikov, the paper outlines the genesis of Schiller’s “Ode to Joy,” a 1785 Masonic festive song, which has become an iconic poem of the European Enlightenment. Consequently, the author compares Schiller’s source text with its renowned 1823 translation by the Russian poet Fyodor Ivanovich Tyutchev (1803–1873). Schiller’s poem, filled with blatantly sacrilegious or, at least, unorthodox Masonic undertones, was transformed by Tyutchev into a Russian Orthodox choral, providing the translation studies scholar a unique opportunity to expound on one of the most typical imprints of Russian spirituality in the history of translation and interpretation.

 • Open Access Czech
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Restricted Czech
  Authors: 
  Kostka, Rostislav;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
  Country: Czech Republic

  As a result of the excavation of Královopolský tunnel, situated under Dobrovského and Veleslavínova streets in Brno, some depressions and inclinations of existing buildings have happened. In the article we are dealing with the time flow of deformations on representative buildings and the process of long-term registering of cracks in the time-dependency. The malfunctions were monitored after the excavation of check tunnels in the 2001 – 2006 period and again during the excavation in 2006 – 2007; they are monitored till nowadays. The monitoring records have been entered into the tables in the time-dependency and these dependencies were graphically presented. On the basis of 'Static ensuring of the existing surface building' project documentation the static ensuring was projected and lastly implemented in most of the objects. Vlivem ražby Královopolského tunelu pod ulicemi Dobrovského a Veleslavínova došlo k poklesům a naklonění stávajících domů. V článku se zabýváme průběhy deformací na vybraných objektech a zaznamenáváním dlouhodobého sledování trhlin v časových závislostech. Poruchy jsou sledovány v období roku 2001 - 2006 po ražbě kontrolních štol tunelu a dále při ražbě tunelu roku 2006 - 2007 až dodnes. Záznamy sledování jsou v časové závislosti pravidelně zanášeny do tabulek a z nich byly zpracovány grafické závislosti. Na základě projektové dokumentace „Statické zajištění stávající povrchové zástavby“ bylo navrženo a posléze již provedeno statické zajištění většiny objektů.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
591 Research products, page 1 of 60
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Hložek, Josef;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  projektem OP VK PVBV – Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.000

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Preusz, Michal;
  Publisher: Elsevier
  Country: Czech Republic

  S rozvojem archeologie konfliktu se do popředí zájmu dostává zejména výzkum bojišť, polních opevnění, obléhacích prací a táborů. Méně pozornosti archeologie věnuje systematickému studiu širšího socio‑kulturního kontextu „velkých vojenských událostí“ raného novověku. Předložená studie prezentuje současný stav a perspektivy archeologického studia stop, které zanechala třicetiletá válka ve střední Evropě v letech 1618 až 1648. Přináší základní informace nejen o bojištích, militárních pozicích a trendech ve výzkumu obětí války, ale poukazuje i na dlouhodobý zájem archeologů o zaniklé lokality a zánikové horizonty v žijících sídlech. Díky dílčím lokálním výzkumům se daří studovat globální dopady války na širší sídelní síť, její zázemí, hospodářství a rozkrývat změny, jimiž válka poznamenala společnost i kulturu doby. The development of conict archaeology has brought to the fore, in particular, the investigation of battleelds, eld fortications, siege structures and military camps. Less attention has been devoted to the systematic study of the broader socio‑cultural context of major military conicts in the early modern age. This article presents the current state and perspectives of archaeological research concerning the traces of the Thirty Years’ War in central Europe in the years 1618–1648. It brings basic information about battlefields, military positions and trends in the research into war casualties, and it also points out a long‑term interest of archaeologists in deserted sites and desertion horizons in functioning settlements. Thanks to local investigations, archaeologists can study the global impact of the war on a broader settlement network, its hinterland and economy, and disclose changes in society and culture brought about by the Thirty Years’ War.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Böhmová, Lucie;
  Publisher: viaCentrum
  Country: Czech Republic

  Ve svém příspěvku popisuji využití orální historie v hodinách dějepisu v České republice. Zaměřuji se v něm na základní školství a konkrétní realizaci projektů. Hlavním přispěním orální historie do školství je možnost propojení rodiny a školy. V článku je představeno české základní školství, propojení orální historie s dějepisem, tématické oblasti a návrhy tří konkrétních projektů. První se zabývá každodenností a tedy životem v době tzv. normalizace. Druhý s názvem Staň se průzkumníkem popisuje zaznamenání historických změn prostřednictvím proměny názvů ulic. Třetí se zabývá listopadovými událostmi roku 1989 a jeho výstupem je tzv. živé muzeum. Žáci zde prezentují své znalosti a dovednosti, které získali prostřednictvím výuky. Svými výtvory pak zdobí stěny ve třídě i chodbu školy. In my work I present possibilities of oral history usage in history lessons in the Czech Republic. I focus on primary schools and present tasks and realization of concrete projects. Main task is communication among the children and narrators, and cooperation among the families and the school. In my paper is introduced Czech elementary education, connection of oral history and history lessons, thematic areas and proposals of three concrete projects. First project is about daily life in normalization. The second one named “Become an explorer” describes record of historical changes through the street name changes. The third one deals November’s events in the 1989 and its output is “living museum”. Students present here their knowledge and skills, which they gained at the school. With their creations they decorated walls of the classes and corridors of school.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Boháčová, Ivana;
  Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  Country: Czech Republic

  A new interpretation of the depiction of the detrimental fire of Prague’s left riverbank in 1541. The author finds many concordances between the illustration and the real situation of Prague Castle and its surroundings viewed from the southeast.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Jan Kalenda;
  Publisher: Karolinum Press

  This study deals with application of the Norbert Elias’s theory of sociogenesis to the case of early Czech state formation. For this purpose we focus on the mechanisms of emergence and establishing of the state monopoly, as well as on the aspects of decentralization and privatization of state power during reign of first Přemyslid dukes – from 860 to 1230 AD. In the second place, the article tries to compare the process of sociogenesis in the Western Europe with the dynamics of state formation that was typical for the contemporary Czech lands. In this context we claim that Elias made several mistakes, because he supposed that features and mechanisms of state formation were fairly unitary everywhere Europe. We try to challenge this notion show that the history of state making in the Central European region has many autonomous and unique aspects that dif¬ferentiate it from social dynamics in other parts of the continent. From this critical pointof view, the article attempts a reformulation of Elias’s theory for the Central European area.

 • Publication . Conference object . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Liščák Vladimír;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Marco Polo and his knowledge of Asian languages Marco Polo (1254–1324) claimed (or rather his editors) that he could speak (and read) in other languages in ad dition to his own, at least five. Although he spoke little Chinese or rather not, he spoke a number of languages used in East Asia at the time – most likely Turkic (in the Kuman dialect: (lingua) tartara; tartaresce; tartaresche), which was also spoken among Mongols, Arabized Per sians, Uighurs and perhaps even he knew Mongolian. While communicating with the Great Khan, Marco Polo was almost certainly able to speak and write Mongolian. Marco Polo usually referred to Chinese local names in Persian, so it is very likely that he spoke Persian and was able to read the Arabic script. In addition, Persian was the lingua franca used throughout the region at the time even at Kublai Khan’s court. The paper brings some particular examples from Marco’s Mss.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vít Kazmar;
  Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  Country: Czech Republic

  The study offers an interpretation of Borges and Cortázar in the light of romantic irony, in particular Friedriech Schlegel’s concept from the Athenaeum fragment 37 where irony is defined as an art of controlled enthusiasm. This is something that can be found in Borges, at the level of language, in the figure of litotes, in his penchant for brevity and a relative disdain for novels. In Cortázar, the taming of enthusiasm manifests itself more openly, as a contrast of two alternating modes of speech. Thus, Borges and Cortázar embody two answers to the question of enthusiasm.

 • Publication . Article . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Stanislav Rubáš;
  Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  Country: Czech Republic

  Drawing on the extensive research on the life and thought of the German poet Friedrich Schiller (1759–1805), most prominently by his biographers Gotthold Deile and Aleksandr Ivanovich Kirpichnikov, the paper outlines the genesis of Schiller’s “Ode to Joy,” a 1785 Masonic festive song, which has become an iconic poem of the European Enlightenment. Consequently, the author compares Schiller’s source text with its renowned 1823 translation by the Russian poet Fyodor Ivanovich Tyutchev (1803–1873). Schiller’s poem, filled with blatantly sacrilegious or, at least, unorthodox Masonic undertones, was transformed by Tyutchev into a Russian Orthodox choral, providing the translation studies scholar a unique opportunity to expound on one of the most typical imprints of Russian spirituality in the history of translation and interpretation.

 • Open Access Czech
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Restricted Czech
  Authors: 
  Kostka, Rostislav;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
  Country: Czech Republic

  As a result of the excavation of Královopolský tunnel, situated under Dobrovského and Veleslavínova streets in Brno, some depressions and inclinations of existing buildings have happened. In the article we are dealing with the time flow of deformations on representative buildings and the process of long-term registering of cracks in the time-dependency. The malfunctions were monitored after the excavation of check tunnels in the 2001 – 2006 period and again during the excavation in 2006 – 2007; they are monitored till nowadays. The monitoring records have been entered into the tables in the time-dependency and these dependencies were graphically presented. On the basis of 'Static ensuring of the existing surface building' project documentation the static ensuring was projected and lastly implemented in most of the objects. Vlivem ražby Královopolského tunelu pod ulicemi Dobrovského a Veleslavínova došlo k poklesům a naklonění stávajících domů. V článku se zabýváme průběhy deformací na vybraných objektech a zaznamenáváním dlouhodobého sledování trhlin v časových závislostech. Poruchy jsou sledovány v období roku 2001 - 2006 po ražbě kontrolních štol tunelu a dále při ražbě tunelu roku 2006 - 2007 až dodnes. Záznamy sledování jsou v časové závislosti pravidelně zanášeny do tabulek a z nich byly zpracovány grafické závislosti. Na základě projektové dokumentace „Statické zajištění stávající povrchové zástavby“ bylo navrženo a posléze již provedeno statické zajištění většiny objektů.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.