Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
38,250 Research products, page 1 of 3,825

 • Publications
 • Research data
 • Other research products
 • 2018-2022
 • Open Access
 • Repository of the University of Ljubljana

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Knific, Eva;
  Publisher: E. Knific
  Country: Slovenia

  Sestoji plemenitih listavcev, ki se kot potencialna naravna vegetacija pojavljajo na skrajnih rastiščih v Kamniški Bistrici, so uvrščeni v evropski prednostni habitatni tip. Zaradi posebne naravovarstvene obravnave smo opravili analizo ohranjenosti vegetacije in sestojne zgradbe. V ta namen smo postavili 10 raziskovalnih ploskev velikosti 20 × 20 m. Na vsaki smo naredili fitocenološki popis, popisali sestojne parametre in pomladek ter premerili odmrlo drevje. Rezultate smo razdelili v dva sklopa. Prvi sklop je obsegal fitocenološko analizo, s katero smo dobili vpogled v stanje vegetacije. Ugotovili smo, da so sestoji vrstno pestri in da imajo bujno zeliščno plast, ki zastira veliko površine. Prisotnih je tudi veliko nitrofilnih vrst, ki nakazujejo bogata rastišča, značilna za plemenite listavce. S pomočjo klasifikacije smo popise razdelili v dve skupini in jih uvrstili v asociacijo Lamio orvalae–Aceretum P. Košir et Marinček 1999. V drugem sklopu smo se osredotočili na sestojno zgradbo, pri čemer je drevesna sestava pomemben kazalnik stanja ohranjenosti. Kjer prevladujeta gorski javor in veliki jesen, gre za prava aceretalna rastišča. Zaradi odsotnosti znakov, ki bi namigovali na pašništvo in kmetijsko obdelavo površin v preteklosti, ne moremo trditi, da nekatere površine predstavljajo sukcesijske stadije na bukovih in belogabrovih rastiščih. Zaključujemo, da imata gorski javor in veliki jesen pomembno sukcesijsko vlogo, predvsem na nestabilnem terenu. The stands of noble hardwoods, which occur as potential natural vegetation on the extreme habitats in Kamniška Bistrica, are classified as a European priority habitat type. In order to give special nature conservation consideration, an analysis of the conservation status of the vegetation and stand structure was carried out. For this purpose, 10 research plots of 20 x 20 m were set up. In each of them we made a vegetation relevé, inventoried the stand parameters and rejuvenation, and measured the dead trees. The results were divided into two sets. The first set consisted of a phytocenological analysis, which gave an insight into the state of the vegetation. We found that the stands are species diverse and have a lush herbaceous layer covering a large area. There are also many nitrophilous species present, indicating rich stands typical for noble hardwoods. Using classification, we divided the relevés into two groups and classified them into the association Lamio orvalae-Aceretum P. Košir et Marinček 1999. In the second part of the study we focused on stand structure, where tree composition is an important indicator of the state of conservation. Where sycamore maple and European ash dominate, there are true aceretal sites. In the absence of signs suggesting pastoralism and agricultural cultivation in the past, it cannot be said that some areas represent successional stages in beech and hornbeam stands. We conclude that sycamore maple and European ash play an important successional role, especially on unstable terrain.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  KRHLIKAR, LUKA;
  Country: Slovenia

  Sistem za trženje (sistem CRM) je v današnjih časih nepogrešljiv v vseh večjih podjetjih. V letu 2017 so podjetja na področju informacijskih tehnologij namenila največ denarja prav razvoju, implementaciji in vzdrževanju sistemov za trženje. Težava, s katero se srečujejo podjetja, je zagotoviti čim bolj uspešno in učinkovito uporabo sistema za trženje. Rešitev težave bi bila uporaba modela za ocenjevanje sistemov za trženje, s pomočjo katerega bi podjetja pridobila boljše informacije o koristnosti sistema za trženje in predloge za njegovo izboljšanje. Cilj diplomskega dela je bil razviti koristen model za ocenjevanje sistemov za trženje. V diplomskem delu je bilo preučeno področje sistemov za trženje, pregledana obstoječa literatura o modelih za ocenjevanje informacijskih sistemov, izdelan model za ocenjevanje sistemov za trženje ter opravljena študija primera v podjetju Euroton. Na podlagi rezultatov modela so bili podjetju Euroton podani predlogi izboljšav in dopolnitev njihovega sistema za trženje. Odzivi na predloge, ki so bili podani s pomočjo modela, so bili pozitivni, kar pomeni, da je bil cilj diplomskega dela uspešno dosežen. The customer relationship management (CRM) system is indispensable in all major companies, these days. In 2017, companies have spent most money in the field of information technology for the development, implementation and maintenance of CRM systems. The problem faced by companies is to ensure the most efficient and effective use of the CRM system. The solution to the problem would be to use a model for evaluating CRM systems, which would help companies obtain better information on the usefulness of their CRM system and suggestions on how to improve it. The goal of this thesis was to develop a useful model for evaluating CRM systems. In this paper we examined the field of CRM systems, examined the existing literature on models for evaluating information systems, created a model for evaluating CRM systems, and conducted a case study at the company Euroton. On the basis of the results of the model, Euroton was then given suggestions on how to improve and complement their CRM system. The responses to the proposals that were given using our model were positive, which means that the goal of this thesis was successfully achieved.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Medved, Teja;
  Country: Slovenia

  V diplomskem delu obravnavam občutenje jeze in strahu pri delu vzgojiteljice v vrtcu. V teoretičnem delu predstavim definicijo čustev in njihovo delitev na temeljna in kompleksna ter prijetna in neprijetna. Navedem in opišem tudi načine, s katerimi svoja čustva nadzorujemo. Ker ljudje občutimo tudi čustva do samega sebe, v nadaljevanju teoretičnega dela navedem, katera čustva lahko doživljamo do samega sebe in opišem njihov razvoj. Za tem se osredinim na čustvi, ki sta zajeti v raziskavi – jezo in strah. Ti dve čustvi podrobneje opišem, prav tako tudi telesne znake, ki ju spremljajo. V zaključku teoretičnega dela s pomočjo raziskav pojasnim pomen in pomembnost čustev pri poklicu vzgojiteljice oziroma učiteljice. V empiričnem delu je predstavljen potek raziskave o občutenju jeze in strahu vzgojiteljic v vrtcu in njeni rezultati. V raziskavi je sodelovalo 127 vzgojiteljev in vzgojiteljic iz vrtcev po vsej Sloveniji. Rezultate sem pridobila s pomočjo vprašalnika o značilnostih učiteljevega/vzgojiteljevega ravnanja s čustvoma jeze in strahu, kadar se pojavita pri njihovem delu v šoli/vrtcu, in o tem, kako se ravnanje z izbranima čustvoma povezuje z nekaterimi vidiki učiteljevega/vzgojiteljevega delovanja (npr. zadovoljstvom s poklicem). Vprašalnik sta sestavili S. Prosen in H. Smrtnik Vitulić. V raziskavi me je zanimalo, kako pogosto so v zadnjih dveh tednih vzgojiteljice občutile jezo in strah, kako pogosto so se s tema čustvoma ukvarjale tudi doma in katere situacije sta izzvali ti dve čustvi. Rezultati so pokazali, da je približno polovica vprašanih tako jezo kot tudi strah v zadnjih dveh tednih občutila malokrat, torej 1- do 3-krat. 45,6 % vprašanih vzgojiteljic se z jezo, ki jo občutijo v službi, doma nikoli ne ukvarja. 61,9 % vprašanih je enako odgovorilo tudi za ukvarjanje s strahom. Tisti, ki so na vprašanje o ukvarjanju z jezo in strahom doma odgovorili pritrdilno, pa se z njima ukvarjajo malokrat. Vzgojiteljice so navedle več situacij, v katerih občutijo jezo in strah na delovnem mestu. Večina situacij vključuje otroke, nekaj pa tudi starše, sodelavce, vodstvo in njih same (vzgojiteljice). Situacije, v katerih so vzgojiteljice največkrat jezne, so povezane z otroki. Najbolj jih razjezi njihovo neupoštevanje navodil in neprimerno vedenje. Prav tako so tudi situacije, v katerih največkrat doživijo strah, povezane z otroki. Najbolj jih je strah, da bi se poškodovali, dobili napad, bolezen ali hujšo obliko alergije. In the graduation thesis I am concerned with preschool teacher’s feelings of anger and fear at work. In the theoretical part I introduce the definition of feelings and their division into basic and complex, and pleasant and unpleasant. I state and describe the ways in which we control our emotions. Since people also feel emotions towards ourselves, in the continuation of the theoretical work I state which emotions we can experience to ourselves and describe their development. Thereafter I focus on the emotions covered in the research - anger and fear. I describe these two emotions in greater detail, as well as the physical signs accompanying them. In concluding of the theoretical work with the help of a research, I clarify the meaning and importance of feelings in the profession of a preschool teacher or teacher. The empirical part presents the course of the research on the feeling of anger and fear of preschool teachers in the kindergarten and its results. The research involved 127 preschool teachers all over Slovenia. I obtained the results with a questionnaire about the characteristics of the teacher / preschool teacher dealing with the emotions of anger and fear when they appear in their work at school / kindergarten and how the managing of selected emotions is associated with some aspects of the teachers/educators acting (eg, satisfaction with profession). The questionnaire was compiled by S. Prosen and H. Smrtnik Vitulić. In the study, I was interested in how often in the last two weeks the preschool teachers felt angry and afraid, how often these emotions were also dealt with at home and what situations were caused by these two emotions. The results showed that in the last two weeks about half of the respondents were as angry as they felt fear seldom, that is 1-3 times. 45.6% of the preschool teachers respondents never dealed at home with the anger they feel at work. 61.9% of respondents responded the same about fearing. Those who responded positively to the question of dealing with anger and fear at home, however, are dealing with them rarely. The teachers mentioned several situations in which anger and fear in the workplace are felt. Most of these situations are related to children, some of them include parents, co-workers, management, and themselves (preschool teacher). Most of the situations in which the preschool teachers are angry are related to children. Mostly they get angry because instructions are not followed and because of inappropriate behaviors. Also most of the situations in which they feel fear is related to children. They are the most afraid that children would get injured, get an attack, a disease or a worse form of allergy.

 • Publication . Master thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Ograjšek, Lea;
  Publisher: L. Ograjšek
  Country: Slovenia
 • Publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Koščak, Nandino;
  Publisher: N. Koščak
  Country: Slovenia

  S hitrim napredkom, prihodom novih tehnologij in širjenjem ponudb storitev v turizmu, hotelski objekti hitro postanejo zastareli. Za uspeh in sledenje konkurenci ter vzdrževanjem nivoja kakovosti ponudb, se zato slednji pogosto odločajo za rekonstrukcije, renovacije in estetske ažuracije. Hotelski kompleksi navadno obratujejo v točno določenih sezonskih obdobjih (poletje, zima, ...). Časovni okvir izvedbe projekta rekonstrukcije je zato navadno zelo omejen, rok končanja del pa strikten in ne dopušča odstopanj. V diplomski nalogi prikažemo postopek rušenja hotelskega objekta, ki ga analiziramo tako s časovnega kot tudi s stroškovnega vidika. Due to fast progress, implementation of new technologies and expansion of tourist services, it can be observed that the hotels become obsolete in relatively short time. In order ot maintain business performance and keep up with the competition, the hotel management frequently decides to undertake reconstruction or renovation works. Hotel facilities usually operate in pre-determined season periods (summer, winter, …), therefore the timeframe available for completing the reconstruction is extremely limited, with strict deadline and does not allow deviations from the plan. The thesis presents the process of multi storey hotel building demolition. Theoretical background, including relevant legislature, is first presented. The case study – demolition of hotel building - is described. The project is analyzed and optimized, and the results are presented from the viewpoint of costs and time of completion.

 • Publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Blažej, Maja;
  Country: Slovenia

  Peti aksiom evklidske geometrije pravi, da skozi dano točko T, ki ne leži na premici p, poteka natanko ena vzporednica k p skozi točko T. Če ta aksiom izpustimo, lahko za modele dobimo različne neevklidske geometrije. Mi bomo obravnavali hiperbolično geometrijo, kjer k vsaki premici lahko narišemo neskončno vzporednic skozi dano točko. Najprej bomo hiperbolično ravnino definirali, nato si bomo ogledali izometrije v hiperbolični ravnini in dokazali, da vse izometrije, ki ohranjajo orientacijo, lahko zapišemo v obliki Möbiusove transformacije. Pokazali bomo, da le-te tvorijo grupo izometrij v hiperbolični ravnini. Dokazali bomo tudi nekaj osnovnih izrekov hiperbolične trigonometrije. The fifth axiom of Euclidean geometry says that for any given point T, that does not lie on a line p, there exists exactly one line through T that does not intersect p. If we disregard this axiom, we get different non-Euclidean geometries. We will investigate the hyperbolic geometry, where for each line an infinite number of parallel lines can be drawn through a given point. First, we will define the hyperbolic plane, then we will explore isometries of hyperbolic plane and prove that every isometry that preserves orientation can be written in the form of a Möbius transformation. We will show that isometries that preserve orientation form a group of isometries in the hyperbolic plane. In the end, we will prove some of the fundamental theorems of hyperbolic trigonometry.

 • Publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access English
  Authors: 
  Valentinuzzi, Damijan;
  Country: Slovenia

  Immunotherapy with immune-checkpoint inhibitors has changed the paradigm of cancer treatment. For the first time in the history of oncology, it is possible to realistically expect complete remissions of metastatic disease in certain types of cancers such as melanoma and non-small-cell lung cancer (NSCLC), which were previously considered almost incurable. However, patients with such favourable responses are the minority, and the reasons remain mostly unknown. The overall goal of this thesis was to identify tumour characteristics that drive patient response to anti-programmed-death-1 (anti-PD-1) immunotherapy, using computational modelling. To examine this objective, we exploited two opposite modelling approaches: a mechanistic bottom-up approach and a data-driven top-down approach. Our bottom-up modelling was focused on pre-clinical anti-PD-1 experiments to ensure sufficient experimental data, needed for model tuning and validation. Two similar models were developed, which were tuned and validated on murine data from literature and data obtained by on-site experiments, respectively. Both models identified tumour major histocompatibility complex (MHC) class I expression as a biomarker of resistance to anti-PD-1 therapy. Moreover, they suggested that complete responses to anti-PD-1 can occur only in the case of homogeneous (MHC class I positive) tumours. On the other hand, a data-driven top-down model was developed to examine a clinical study containing sparse data, where metastatic NSCLC patients were treated with pembrolizumab and scanned with [18F]FDG PET/CT. This model was based on radiomics analyses of PET scans of primary tumours (iRADIOMICS) and was found predictive of patient overall survival. Interestingly, a detailed inspection of model components suggested that tumour homogeneity is associated with favourable response to anti-PD-1 immunotherapy, similar to the bottom-up approach findings. If findings arising from this thesis are confirmed in independent studies, they will have a significant impact on the clinical practice, allowing for better management of cancer patients treated with anti-PD-1 immunotherapy. Imunoterapija z zaviralci imunskih kontrolnih točk je spremenila pristop k zdravljenju raka. Prvič v zgodovini onkologije je mogoče realistično pričakovati popolne ozdravitve nekaterih napredovalih vrst raka, kot sta metastatski melanom in nedrobnocelični rak pljuč, ki sta še do nedavnega veljala za skorajda neozdravljiva. Žal so bolniki s tako dobrimi izidi zdravljenja v manjšini, razlogi pa povečini neznani. Splošni cilj doktorske disertacije je bila prepoznava lastnosti tumorjev, od katerih je odvisen odziv na imunoterapijo s protitelesi receptorja programirane celične smrti 1 (angl. anti-programmed-death-1 (anti-PD-1)), z uporabo računalniškega modeliranja. Za dosego omenjenega cilja smo uporabili dva nasprotna modelska pristopa: mehanistično modeliranje po načelu od spodaj navzgor in podatkovno vodeno modeliranje od zgoraj navzdol. Zaradi zagotovitve zadostne količine eksperimentalnih podatkov, potrebnih za kalibracijo in preverbo modelov, je bilo modeliranje od spodaj navzgor osredotočeno na predkliniko. Razvili smo dva modela, ki smo ju kalibrirali in preverili tako s podatki iz literature kot tudi s podatki lastnih eksperimentov. Oba sta prepoznala pomembno vlogo izražanja poglavitnega kompleksa tkivne skladnosti (angl. major histocompatibility complex (MHC)) razreda I na tumorskih celicah pri odzivu na imunoterapijo anti-PD-1. Nakazala sta, da je mogoče popolne ozdravitve pričakovati le v primeru homogenih tumorjev, kjer vse tumorske celice izražajo MHC razreda I. Podatkovno voden model po načelu od zgoraj navzdol pa smo razvili za potrebe klinične študije, kjer je bila na voljo majhna količina podatkov. Vanjo so bili vključeni bolniki z metastatskim nedrobnoceličnim rakom pljuč, zdravljeni s pembrolizumabom in slikani z [18F]FDG PET/CT. Model je bil osnovan na podlagi radiomskih analiz slik PET primarnih tumorjev (iRADIOMICS) in je pokazal zmožnost napovedovanja bolnikovega celokupnega preživetja. Podrobna analiza zgradbe modela je nakazala, da je boljše odzive na zdravljenje pričakovati v primeru bolj homogenih tumorjev – podobno kot je nakazalo modeliranje od spodaj navzgor. Če bodo ugotovitve iz doktorske disertacije potrjene v neodvisnih študijah, bodo imele pomemben vpliv na klinično prakso, saj bodo omogočile boljše upravljanje bolnikov z rakom, ki se zdravijo z imunoterapijo anti-PD-1.

 • Publication . Master thesis . 2018 . Embargo End Date: 28 Oct 2018
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Lužnik Žnidaršič, Eva;
  Country: Slovenia

  Pri razvoju programske opreme prihaja do zamud, neuspehov, zavrnitev in opuščanja projektov, zato se poraja težnja po izboljšanju tega procesa. V strokovni literaturi se modeli ocenjevanja uspešnosti razvoja programske opreme večinoma osredotočajo na tehnične vidike kakovosti, kar za celosten vpogled ne zadostuje. Cilj magistrskega dela je zapolniti vrzel na področju vrednotenja metodologij razvoja programske opreme z modelom, ki pri ocenjevanju uspešnosti vključuje tudi skladnost z organizacijskimi karakteristikami podjetja. Definirali smo ključne organizacijske karakteristike in razvili model, ki celostno ocenjuje uspešnost razvoja. Model smo preizkusili z empirično študijo in na podlagi analize rezultatov potrdili osnovno hipotezo vpliva organizacijskih karakteristik na proces razvoja programske opreme. Ugotovitve in ključne predloge za izboljšavo skladnosti organizacijskih karakteristik in procesa dela smo predstavili vodstvu podjetij, vključenih v študijo, in na podlagi njihovih odzivov potrdili koristnost razvitega modela. In the software development process, there are delays, failures, rejections and abandoned projects, so there is a clear need for the improvement of this process. The models for assessing the success of software development focus primarily on technical aspects of quality, which is not sufficient for comprehensive insight. The goal of the master's thesis is to fill the gap in the field of software development methodologies evaluation with the model that in performance assessment considers also the organizational characteristics of the company. The model was tested with an empirical study resulting in the confirmation of the basic hypothesis regarding the impact of organizational characteristics on the software development process. The findings and key suggestions for improving the fit between organizational characteristics and the work process were presented to the management of the companies involved in the study. Their responses have confirmed the usefulness of the developed model.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Flis, Darja;
  Publisher: D. Flis
  Country: Slovenia
 • Open Access English
  Authors: 
  Jovanovska, Maja; Kralj, Maja; Jarm, Nejc;
  Publisher: M. Jovanovska
  Country: Slovenia
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.