Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
38,815 research outcomes, page 1 of 3,882
 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Czech
  Authors:
  Jašíček, Petr;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  V diplomové práci je dle zadání (návrh a posouzení základních nosných prvků jeřábu, návrh a výpočet pohonů pojezdu mostu a kočky včetně příslušných výkresů) vypracovány úplně. Posouzení základních nosných prvků jeřábu je provedeno dle normem ČSN 27 0103 Navrhování ocelo...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Klobásová, Lenka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti CZ PROJEKT, s. r. o. v období let 2005 až 2010 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Hlavním cílem této práce je navrhnout možná řešení zjištěných problémů, která mají vést ke zlepšení finanční situace spo...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Herec, Jan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Práce se na teoretické úrovni zabývá evolučními algoritmy (EA), neuronovými sítěmi (NN) a jejich syntézou v podobě neuroevoluce. Z praktického hlediska je cílem práce ukázat uplatnění neuroevoluce na dvou odlišných úlohách. První úloha spočívá v evolučním návrhu archite...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Vašalovská, Petra;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  Cílem práce bylo provést modelový výzkum účinnosti procesu flotace rozpuštěným vzduchem při úpravě vody. V rámci série experimentů byla vyhodnocována účinnost vyjádřená pomocí zákalu a UV absorbance při různých podmínkách. Na používaném fyzikálním modelu flotační nádrže...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Wittlingerová, A.; Zimová, M.; Cidlinová, A.; Petruželová, A.; Matějková, M. (Martina); Šolcová, O. (Olga);
  Persistent Identifiers

  Sorption properties of selected sorbents suitable to remove Platinum group cytostatics from hospital waste water and from model solutions of selected Pt group cytostatics were evaluated. Suitable sorbents - Clinoptilolite, Bentonite (from Braňany, Czech Republic), Lufa ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Horník, Petr;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  V této diplomové práci se nejprve budeme zabývat ověřením normality a dalších potřebných předpokladů. Dále se seznámíme s transformacemi, abychom mohli i nenormálně rozdělená data převést na normální a provést analýzu způsobilosti. Popíšeme si konstrukci regulačních dia...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . undefined
  Open Access Czech
  Authors:
  Faltýnek, Petr;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Cílem diplomové práce je studium problematiky fokusovaných iontových svazků a jejich vlivu na substráty. Jsou zde popsány interakce probíhající ve vzorku po dopadu iontového svazku, využití a aplikace metody FIB. Další část práce tvoří počítačové simulace vlivu iontů na...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Kotyz, Jan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou generování testovacích dat pro naplnění obsahu relační databáze. Samotným cílem této diplomové práce je navržení a implementace nástroje, který na základě zadaných omezení umožňuje generovat testovací data. Tento nástroj pro ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Konečný, Dalibor;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  Jako plnivo do cementotřískových desek se používají výhradně dřevěné třísky. Tato práce se zabývá výzkumem možností náhrady tohoto materiálu, zejména využitím odpadu vznikajícího při samotné výrobě. Nejprve je provedena rešerše možných náhradních plniv a české i zahrani...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Baroš, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Tato diplomová práce se zabývá především návrhem metodiky hodnocení nerovností vozovky, které ovlivňují jízdní vlastnosti automobilu a jízdní komfort. V úvodní teoretické části jsou probrány nejpoužívanější postupy a metody používané pro analýzu drsnosti vozovky ve svět...

  Add to ORCID
38,815 research outcomes, page 1 of 3,882